Nr 156/30 kwietnia 2020

Z życia uczelni

Współpraca Politechniki Gdańskiej z DORACO doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Organizacja ekspercka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, doceniła współpracę Politechniki Gdańskiej ze spółką DORACO i przedstawiła ją w corocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” – największym w Polsce przeglądzie praktyk CSR.

Więcej informacji na stronie internetowej PG w Aktualnościach. Pełen raport dostępny w wersji PDF.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Obrony prac dyplomowych na PG w formie zdalnej. Wznowienie zajęć dydaktycznych najwcześniej 25.05.2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu do 24.05.2020 r. zajęć stacjonarnych na polskich uczelniach wyższych zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej zostaną przywrócone najwcześniej w poniedziałek 25.05.2020 r. Do tego czasu zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej będą nadal prowadzone w formie zdalnej, co regulują zapisy Pisma Okólnego Rektora PG nr 9/2020 z 17.03.2020 r.

Dn. 27.04.2020 r. rektor PG prof. Krzysztof Wilde podjął także decyzję o możliwości przeprowadzania obron prac dyplomowych przez studentów PG w formie zdalnej. Na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 25/2020 studentom, którzy mieli złożyć prace dyplomowe do 30.04.2020 r. (semestr zimowy), zostaje przedłużony termin do 30.09.2020 r. Z kolei studentów, których obrony zaplanowano w semestrze letnim, obowiązuje dotychczasowy termin składania prac dyplomowych, tj. do 30.09.2020 r. Dodatkowo, na wniosek studenta egzamin dyplomowy będzie można przeprowadzić zdalnie – z użyciem platformy eNauczanie PG.

Wszystkie aktualne komunikaty dot. funkcjonowania PG w stanie epidemii: https://pg.edu.pl/koronawirus.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 22.04.2020 r., zorganizowanego w trybie wideokonferencji podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów,
 • ustalenia składu Senatu PG na kadencję 2020–2024,
 • wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia rad dyscyplin naukowych oraz rad dziedzin naukowych na kadencję 2020–2024 oraz ich liczebności,
 • podziału mandatów w wybieralnej części rad dyscyplin naukowych oraz dziedzin naukowych na kadencję 2020–2024,
 • uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 441/2020/XXIV z 30.03.2020 r.,
 • wprowadzenia nowego Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej.

Przewodniczący Samorządu Studentów PG Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

TEAMING i TRIGGERING GRANTS – kolejne programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej

TEAMING oraz TRIGGERING GRANTS to nowe programy realizowane w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dzięki którym naukowcy z Politechniki Gdańskiej będą mogli uzyskać wsparcie na tworzenie nowych zespołów badawczych oraz finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców.

PROGRAM TEAMING:

 • czas realizacji: l. 2020–2026;
 • cel: zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych;
 • korzyści: grant uczelniany, który sfinansuje stworzenie nowego zespołu badawczego; środki można przeznaczyć na koszty funkcjonowania w strukturze zespołu naukowców zagranicznych, koszty zakupu lub wytworzenia infrastruktury badawczej oraz koszty międzynarodowej współpracy badawczej;
 • budżet grantu: do 500 tys. zł;
 • szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wniosek o uzyskanie grantu: Zarządzenie Rektora PG nr 23/2020 z 23.04.2020 r.

PROGRAM TRIGGERING GRANTS

 • cel: wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców prowadzących badania z zakresu tematycznego POB PG i mających potencjał do skutecznego aplikowania o prestiżowe granty zewnętrzne, w tym międzynarodowe, w szczególności granty ERC;
 • korzyści: fundusze można przeznaczyć m.in. na prowadzenie badań naukowych, koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania lub wynagrodzenie zespołu projektowego;
 • terminy: środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym; w 2020 r. przewidywany jest jeden konkurs, który zostanie ogłoszony do 31.05.2020 r.; wnioski dotyczące beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama składane są w trybie ciągłym do Zespołu ds. Realizacji Projektów IDUB i rozpatrywane nie częściej niż raz w miesiącu;
 • wysokość dofinansowania: do 300 tys. zł do projektu badawczego lub do 100 tys. zł w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama;
 • szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wniosek o uzyskanie grantu: Zarządzenie Rektora PG nr 24/2020 z 23.04.2020 r.

Informacje o wszystkich programach dla naukowców PG w ramach IDUB dostępne są [TUTAJ

Times Higher Education University Impact Rankings 2020

W drugiej edycji rankingu THE University Impact Rankings, opierającego się na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju Politechnika Gdańska zajęła miejsce w przedziale 401–600 w klasyfikacji ogólnej.

PG konkurując z uczelniami z całego świata, dla których idea zrównoważonego rozwoju jest pewnym wyznacznikiem podejmowanych działań, udowodniła swoje zaangażowanie i została doceniona w następujących celach ONZ:  

 • SDG 9 – Industry, Innovation, and Infrastructure: miejsce w przedziale 101–200,
 • SDG 13 – Climate action: miejsce nr 96 (PG jako jedyna uczelnia z Polski),
 • SDG 16 – Peace, justice and strong institutions: miejsce w przedziale 201–300 (PG ponownie jako jedyna uczelnia z Polski),
 • SDG 17 – Partnerships for the goals: miejsce w przedziale 401–600.

Więcej informacji można znaleźć na stronie The Times Higher Education Impact Rankings.

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2020/2021

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu, login i hasło tj. w portalu MojaPG) została opublikowana informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji promotora kandydatów do szkoły, którzy pozytywnie przejdą procedurę rekrutacyjną na rok akademicki 2020/2021 i uzyskają status doktoranta.

Termin nadsyłania ankiet przez wydziały upływa 6.05.2020 r. (środa) o godz. 10.00. Na stronie internetowej został również umieszczony zaktualizowany pakiet informacyjny dla promotora w Szkole Doktorskiej, uwzględniający zmiany Regulaminu Szkoły z dn. 22.04.2020 r.

Nabór wniosków do konkursu GOSPOSTRATEG II

Drugi konkurs w ramach programu GOSPOSTRATEG ma na celu wyłonienie wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 • odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
 • mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (zamawiający – Ministerstwo Finansów).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI – lsi.ncbr.gov.pl.

Nabór wniosków trwa  23.03–22.05.2020 r. Zgłoszenia wniosku z sytemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI w terminie do 15.05.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

NCBR przekaże 100 mln zł na wsparcie szpitali i jednostek naukowych w walce z COVID-19

„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez:

 • szpitale jednoimienne,
 • konsorcja szpitali jednoimiennych,
 • konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa w dn. 22.04–31.05.2020 r. Zgłoszenia wniosku z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 22.05.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Formularz wniosków POLS w ramach Funduszy Norweskich i EOG dostępny w systemie OSF

Celem naboru jest wzmocnienie potencjału naukowego polskich jednostek badawczych poprzez wsparcie mobilności uznanych i obiecujących naukowców. Konkurs jest realizowany w formule małych grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. Konkurs obejmuje wszystkie panele dyscyplin NCN w zakresie badań podstawowych.

 • nabór wniosków trwa do 16.06.2020 r.;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 2.06.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie konkursu;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Nabór do konkursów PRELUDIUM 19 i OPUS 19

Adresatami programu PRELUDIUM 19 są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Program OPUS 19 skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (pod warunkiem udokumentowania dorobku naukowego). Wnioskodawcy mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W prace badawcze mogą być zaangażowani inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu postdoc. Minimalna ani maksymalna wysokość budżetu nie jest określona.

Nabór wniosków do NCN potrwa do 16.06.2020 r. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF w terminie do 9.06.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

NAWA – wymiana bilateralna naukowców Polska–Niemcy

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Nabór wniosków do konkursu Tango IV

Celem konkursu TANGO 4 jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych. Projekty powinny uwzględniać szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych;
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór do rundy III konkursu trwa 16.04–30.06.2020 r. Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl) najpóźniej do 23.06.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkurs na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2020/1 na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących:

 1. produktu leczniczego,
 2. wyrobu medycznego,
 3. ATMP – produktu leczniczego terapii zaawansowanej,
 4. wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod leczenia,
 5. rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny),
 6. pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i potwierdzonym w fazie przedklinicznej.

Wnioski należy składać w terminie 2.03–30.10.2020 r. (do godziny 12:00) w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl. Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie ABM najpóźniej do 23.10.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Ważne informacje dot. programów finansowanych z funduszy strukturalnych: EWT, POIR, POPC w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Dział Projektów zachęca do śledzenia na bieżąco najnowszych wytycznych instytucji wdrażających programy finansowane w ramach funduszy strukturalnych, odnoszących się do wpływu COVID-19 na realizację projektów. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich:  

 1. Centrum Projektów Europejskich – instytucja kontrolująca w ramach programów INTERREG Baltic Sea Region, Central Europe, Europe, URBACT III: Instrukcja w zakresie przekazywania dokumentów drogą elektroniczną w zakresie raportowania wydatków ponoszonych podczas realizacji projektów
 2. Program Interreg South Baltic:
 1. Program Interreg Baltic Sea Region:
 1. Program Interreg Central Europe: Aktualności
 2. Program Interreg Europe: Covid-19: tymczasowe środki zastosowane w odniesieniu do projektów
 3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Specustawa funduszowa wprowadza większą elastyczność w zasadach realizacji projektów POPC
 4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

Dział Projektów zachęca również do zapoznania się z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Komunikaty

Dostęp testowy do SPIE i University of Chicago Press

Biblioteka PG oferuje dwa dostępy testowe, które potrwają do 20.06.2020 r.:

SPIE (The International Society of Optics and Photonics)

 • zawartość: czasopisma, materiały konferencyjne, prezentacje multimedialne oraz książki; zbiór ponad 500 000 źródeł naukowych obejmuje zagadnienia z inżynierii kosmicznej, obrony i bezpieczeństwa, astronomii, biologii, optyki biomedycznej, biomedycyny, chemii, informatyki, elektrotechniki, energii, materiałoznawstwa, inżynierii mechanicznej i nanofotoniki, optyki, fizyki;
 • dostęp: z sieci PG oraz zdalnie przez system HAN.

University of Chicago Press

 • zawartość: 175 czasopism naukowych z zakresu: sztuki i historii sztuki, ekonomii, edukacji, historii, nauk humanistycznych, prawa i polityki, studiów średniowiecznych i renesansowych, nauk społecznych;
 • dostęp: z sieci PG oraz zdalnie przez system HAN.

Komunikat dot. Pisma PG 4/2020

Redakcja Pisma PG informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym postanowiono za zgodą JM Rektora PG tymczasowo zawiesić wydawanie naszego uczelnianego czasopisma w formie drukowanej. Najnowsze wydanie zostanie udostępnione wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: https://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny.