Nr 153/9 kwietnia 2020

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Studenci i Doktoranci,

W tym szczególnym czasie Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, spokoju i radośnie spędzonych chwil w gronie najbliższych.

Wesołego Alleluja!

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020–2024

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Urzędujący rektor zdobył 80 proc. głosów pozytywnych od elektorów uczelni. W związku ze stanem epidemii, wybory zostały przeprowadzone w formie zdalnej, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Frekwencja wyborcza wyniosła 100 procent, a nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 r.

 

– Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, tuż po ogłoszeniu nominacji. – Dzięki uzyskaniu pod koniec ub. roku statusu uczelni badawczej, Politechnika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam kreować działania i wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwolą pracownikom i studentom efektywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu.

– Zadanie na dziś to jak najszybsze wsparcie gospodarki i wspólna praca nad przywróceniem jej dobrej kondycji. Zadaniem na jutro będzie z kolei zbudowanie konkurencyjności naszych firm i przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach – dodał rektor PG.

 

Procedura wyborcza

  • Do udziału w tajnym głosowaniu uprawnione było Uczelniane Kolegium Elektorów, składające się z 135 elektorów wyłonionych we wcześniejszych głosowaniach, które przeprowadzono przez dziewięć wydziałowych oraz dwie okręgowe komisje wyborcze.
  • W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i troską o bezpieczeństwo społeczności uczelni, Senat PG zdecydował, podczas zdalnego posiedzenia 30 marca, o zmianie trybu głosowania przez elektorów z bezpośredniego na elektroniczny, a także o przesunięciu terminu wyborów rektora na 9 kwietnia. Głosowanie odbyło się tego dnia (w godz. 9-14) za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
  • Do zgłaszania kandydatów na rektora uprawnieni byli członkowie wspólnoty akademickiej (pracownicy, studenci i doktoranci, członkowie Rady Uczelni).
  • Wolę kandydowania na stanowisko rektora wyraziła tylko jedna osoba - prof. Krzysztof Wilde.
  • Po pozytywnym zaopiniowaniu przez senat PG i wskazaniu kandydata przez Radę Uczelni i Uczelniane Kolegium Elektorów – Uczelniana Komisja Wyborcza 23 marca podała do wiadomości osobę prof. Krzysztofa Wildego jako kandydata na rektora.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów, łącznie z komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej i instrukcją wyborczą, dostępne są na dedykowanej stronie poświęconej wyborom [TUTAJ].

***

Informacja o rektorze elekcie i jego programie wyborczym

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Od 2016 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem i współautorem około 70 prac indeksowanych w najważniejszych bazach i cytowanych ponad 1630 razy przez autorów z 60 krajów świata. Uzyskał cztery patenty, zrealizował ponad 220 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Prof. Wilde studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie następnie pracował m.in. na stanowisku profesora uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych prof. Wilde uzyskał na Politechnice Gdańskiej, a jego rozprawa habilitacyjna uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Na Politechnice Gdańskiej prof. Wilde pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów. W 2019 r. został wybrany rektorem Politechniki Gdańskiej w trudnym czasie dla społeczności akademickiej PG, czyli po niespodziewanej śmierci poprzedniego rektora, ś.p. prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Wilde aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym m.in. jako członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016 r.) oraz doświadczony doradca w zespołach specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kampanii wyborczej prof. Wilde powtórzył swoje deklaracje wyborcze sprzed niespełna roku i odniósł się do tego, w jakim zakresie udało się je dotychczas zrealizować. Wymienił m.in. uzyskanie przez Politechnikę Gdańsku statusu uczelni badawczej, podniesienie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej, awanse dydaktyków na stanowiska profesorskie, nowe rozwiązania dotyczące elastycznych form prowadzenia zajęć ukierunkowanych na włączanie studentów do badań naukowych, czy uwzględnienie utworzenia przedszkola w planach przebudowy Domu Studenckiego nr 13.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Politechnikę Gdańską w kolejnych latach według prof. Krzysztofa Wilde to: m.in. doskonalenie kształcenia, w tym rozwój kompetencji w zakresie nowych form kształcenia (i odpowiadających potrzebom nowych pokoleń); budowa uczelni badawczej rozpoznawalnej na świecie (podniesienie poziomu badań naukowych, organizacja aktywności naukowych w nowo utworzonych Centrach Badawczych PG, rozbudowa infrastruktury badawczej); efektywna praca na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, ukierunkowana zarówno na pozyskiwanie środków za usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, jak i realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością uczelni.


Z biogramem i programem wyborczym prof. Krzysztof Wilde można zapoznać się [TUTAJ].

 

Zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej zawieszone do 3.05.2020 r.

Decyzją prof. Krzysztofa Wildego, rektora Politechniki Gdańskiej, zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelni zostało przedłużone do 3.05.2020 r. włącznie.

Zarządzenie Rektora PG nr 22/2020 z dn. 8.04.2020 r. reguluje zasady funkcjonowania uczelni w obejmującym cały kraj stanie epidemii. Najważniejsza informacja dotyczy przedłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych na PG do 3.05.2020 r. (wcześniejsze regulacje zakładały, że zajęcia będą mogły zostać wznowione 15.04.2020 r.). Jednocześnie w mocy pozostają zapisy Pisma Okólnego Rektora PG nr 9/2020 z 17.03.2020 r., które dotyczą dalszej realizacji programu dydaktycznego w formie zdalnej.

W związku z sytuacją epidemiczną na stronie internetowej PG pojawia się wiele komunikatów dotyczących funkcjonowania uczelni. Wszystkie informacje są teraz dostępne pod adresem: https://pg.edu.pl/koronawirus (w jęz. polskim) i https://pg.edu.pl/coronavirus (w jęz. angielskim).

Rocznica odejścia prof. Jacka Namieśnika, rektora PG w latach 2016–2019

14 kwietnia mija rok od nagłej śmierci prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 20162019. Na Wydziale Chemicznym ustanowiona została Nagroda im. Profesora Jacka Namieśnika. Natomiast w Katedrze Chemii Analitycznej formalnie otwarte zostanie laboratorium z grantu pozyskanego przez Profesora. W związku z rocznicą odprawione zostaną także dwie msze święte w intencji Profesora, w tym jedna, z której nagranie zostanie udostępnione na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie You Tube.

Nie mogę uwierzyć, że śp. Rektora Jacka Namieśnika nie ma z nami już rok. Odnoszę wrażenie, jakbym rozmawiał z nim wczoraj i nadal zastanawiał się na Jego wizją, uśmiechając się na wspomnienie słów, które zwykle dobierał w charakterystyczny dla siebie sposób – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Profesor pozostawił nam ogromny dorobek i wysoko postawioną poprzeczkę. Udało nam się spełnić Jego marzenie i uzyskać status uczelni badawczej. Nasze wysiłki skupiamy teraz na pracy nad umacnianiem pozycji Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wiele zaplanowanych inicjatyw związanych z rocznicą śmierci prof. Namieśnika odbędzie się w ograniczonym zakresie lub zmienionej formie.

Chcieliśmy m.in. wspólnie wspominać Profesora podczas tegorocznego zjazdu wszystkich absolwentów Wydziału Chemicznego PG od 1945 roku. W związku z epidemią, zjazd odwołaliśmy, a absolwentów prosimy o wpisy na naszej stronie dedykowanej absolwentom i ich losom. Na stronie Wydziału Chemicznego PG, w aktualnościach, 14 kwietnia ukażą się wspomnienia kierowników katedr i pracowników wydziału o Profesorze – mówi prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego PG.

W intencji Profesora odprawione zostaną dwie msze święte:

  • we wtorek, 14 kwietnia o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (Pallotyni, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B) w Gdańsku, nagranie z mszy św. zostanie udostępnione na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie You Tube [TUTAJ]
  • z inicjatywy rodziny Profesora – w sobotę, 18 kwietnia o godz. 17.00 w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela przy ul. Pegaza 15 w Gdańsku-Osowej.

 Nagroda im. Profesora Jacka Namieśnika i grant aparaturowy

Zarządzeniem dziekan Wydziału Chemicznego z 7 kwietnia 2020 r. ustanowiona została Nagroda imienia Profesora Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze pro-rozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Nagroda przyznawana będzie raz w roku przez Radę Wydziału Chemicznego PG na wniosek Kapituły Nagrody składającej się z prodziekanów, kierowników katedr oraz przedstawicieli samorządu studenckiego i doktorantów. Kandydaci będą mogli być zgłaszani przez wszystkich pracowników Politechniki Gdańskiej.

Ponadto, 14 kwietnia formalnie uruchomione zostanie laboratorium wyposażone w sprzęt zakupiony z grantu aparaturowego, który prof. Namieśnik złożył jeszcze za życia. Grant został zrealizowany w Katedrze Chemii Analitycznej już po odejściu Profesora. Zakupione zostały urządzenia analityczne o wartości 4,5 mln zł.

------------------------------------------

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, urodził się w 1949 r. w Mogilnie. Od czasu studiów (w latach 1967–1972) związany był z Politechniką Gdańską, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Chemicznego (w latach 1996–2002 i 2005–2012), kierownika Katedry Chemii Analitycznej (od 1995 r.), członka Senatu PG (7 kadencji) i rektora (w latach 2016–2019).

Był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w dziedzinie przygotowania próbek do analizy. Opracował wiele nowatorskich rozwiązań metodycznych i technicznych o istotnym znaczeniu dla praktyki laboratoryjnej. Stworzył nowoczesną i uznaną w świecie gdańską szkołę chemii analitycznej.

Uzyskał dziesięć patentów, w tym jeden europejski.

Był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 65 doktorów (14 jako współpromotor).

Był laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym nagrody Prezesa Rady Ministrów. Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie, Wojskowej Akademii Technicznej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a także medal im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Prof. Namieśnik został odznaczony również m.in. jednym z najwyższych państwowych odznaczeń cywilnych: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie (2016). Prezydent RP pośmiertnie nadał Profesorowi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i popularyzacji polskiej nauki. 

W 2019 r. nazwisko prof. Namieśnika znalazło się na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata rankingu Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2019.

Politechnika Gdańska zajmowała szczególne miejsce w sercu Profesora. Związał z nią całą swoją karierę naukową, zawsze stawiając na pierwszym miejscu troskę o rozwój naszej uczelni. Swój trud i wysiłek skupiał zwłaszcza na dążeniu do wprowadzenia Politechniki Gdańskiej do prestiżowego grona uczelni badawczych.

Prof. Namieśnik zmarł nagle 14 kwietnia 2019 roku w swoim domu w Gdańsku. Miał 69 lat. Profesor zostawił żonę, dwie córki i dwie wnuczki. W grudniu 2019 r. rodzina Profesora powiększyła się o wnuka Leo Jacka.

Z biogramem prof. Jacka Namieśnika można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy [tutaj].

Czytaj także:

Żegnamy nagle zmarłego Profesora Jacka Namieśnika
I w niebie działają uniwersytety. Ostatnie pożegnanie Profesora Jacka Namieśnika
Prof. Jacek Namieśnik wśród najczęściej cytowanych naukowców świata

Nauka

Dwa nowe programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej

W ramach realizacji ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, naukowcy Politechniki Gdańskiej mogą skorzystać z dwóch nowych programów: SUPPORTING OPEN ACCESS oraz GRANTS FOR GRANTS. Można dzięki nim uzyskać dofinansowanie do swojej działalności publikacyjnej oraz projektów realizowanych w ramach działalności Centrów Badawczych PG.

Program SUPPORTING OPEN ACCESS ma za zadanie wesprzeć działalność publikacyjną naukowców i stanowi uzupełnienie uruchomionego w listopadzie ub. roku programu Publikacje 2020. Środki w nowym programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule OPEN ACESS w czasopismach i wydawnictwach o punktacji regulowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nie mniejszej niż 140 punktów).

W bieżącym roku o finansowanie publikacji mogą ubiegać się wszyscy pracownicy uczelni, których dorobek będzie zaliczany do ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–2020.

Bliższe informacje dotyczące warunków aplikowania można znaleźć w Zarządzeniu Rektora PG nr 21/2020 z 7.04.2020 r.

Program GRANTS FOR GRANTS pozwoli natomiast na wsparcie przy pozyskiwaniu przez naukowców Politechniki Gdańskiej prestiżowych grantów międzynarodowych, w szczególności grantów ERC i innych grantów ujętych w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Projekty finansowane przez granty z nowego Programu realizowane będą w ramach działalności Centrów Badawczych PG, powołanych pod koniec ub. roku (BioTechMed, EkoTech, Materiały Przyszłości oraz Technologie Cyfrowe).

Wnioskodawcą w programie GRANTS FOR GRANTS może być każdy pracownik PG, dla którego nasza uczelnia jest podstawowym miejscu pracy. Z kolei planowany budżet grantu w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 140 tys. zł brutto, a okres jego realizacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikacji można znaleźć w Zarządzeniu Rektora PG nr 20/2020 z 7.04.2020 r.

Studenci PG opracują koncepcje rozwoju Opery Leśnej w Sopocie

Wydział Architektury PG rozpoczął współpracę z miastem Sopot przy planowanej przebudowie Opery Leśnej. Blisko 40 studentów wykona prace projektowe dotyczące infrastruktury i zagospodarowania terenu, tak aby obiekt zyskał nowe funkcjonalności przy zachowaniu najważniejszej – koncertowej.

Zgodnie z harmonogramem efekty prac studentów będą znane na przełomie czerwca i lipca br. Na nagrody dla zwycięskich zespołów studenckich miasto przeznaczyło w sumie 15 tys. zł.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG.

Zakupy SMS dla seniora – pomocna aplikacja studentów Politechniki Gdańskiej

Aplikacja stworzona przez studentów Politechniki Gdańskiej pomaga w szybki sposób kontaktować starsze osoby, pozostające w domach z wolontariuszami, którzy mogą pomóc np. w dostarczeniu zakupów.

Twórcy, czyli zespół studentów w składzie: Barbara Klaudel z WETI oraz Aleksander Obuchowski, Mateusz Anikiej, Roman Karski, Bartosz Rydziński z WFTiMS swój pomysł zgłosili w ogólnopolskim hackatonie: Hack the Crisis: Tech for Good, którego celem było tworzenie rozwiązań pomagających ludziom w radzeniu sobie w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Konkurs, na który zgłoszono 189 pomysłów z całej Polski, zorganizowano pod patronatem Premiera RP oraz firmy Govtech Polska. Studenci z PG zajęli II miejsce w kategorii „Izolacja”, a ich projekt znalazł się w dziesiątce najlepszych rozwiązań.

Bliższe informacje o aplikacji na stronie internetowej PG.

Komunikaty

Dostęp testowy do ProQuest Central poszerzony o kolekcję ebooków

Do 31.05.2020 r. potrwa dostęp testowy do multidyscyplinarnej platformy skupiającej zasoby 47 baz pełnotekstowych tworzonych przez firmę ProQuest i obejmującej swoim zakresem takie dziedziny i obszary badań, jak sztuka, biznes, zdrowie i medycyna, historia, literatura i język, nauka i technologia oraz nauki społeczne.

Obecnie w ramach dostępu testowego działa również serwis ProQuest Ebook Central. Serwis umożliwia przeszukiwanie książek elektronicznych, do których Biblioteka PG posiada pełny i autoryzowany dostęp. Warto założyć indywidualne konto użytkownika, które pozwoli na tworzenie i przechowywanie własnych notatek, zakładek, zachowanie historii wyszukiwania oraz na "wypożyczenie" książki – zyskuje się wówczas możliwość korzystania z książki bez Internetu (pobrana książka działa tylko na tym komputerze, na którym została "wypożyczona").

Dostęp testowy do zasobów Harvard Business Review Press Collection

Do 31.05.2020 r. potrwa dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press. Zawartość kolekcji stanowi ponad 600 e-booków (m.in. ponad 400 monografii, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics).

Kolekcja e-booków Harvard Business Review Press zawiera pozycje z zakresu komunikacji biznesowej, rozwoju kariery, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, ekonomii, przedsiębiorczości, finansów, zasobów ludzkich i zarządzania personelem, przywództwa i zarządzania, marketingu, zachowań organizacyjnych, sukcesu osobistego, rozwoju umiejętności, planowania strategicznego.

Dostęp do bazy jest możliwy zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN.

Komunikat o wpływie pandemii COVID-19 na realizację projektów w programie HORYZONT2020

Komisja Europejska opublikowała nowe, szczegółowe wskazówki dla beneficjentów dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na różne aspekty realizacji projektów w Horyzoncie 2020. Informacje są dostępne są na portalu Funding&Tenders oraz w wyszukiwarce Frequently Asked Questions.

Przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku

Dział Osobowy informuje, że w związku z epidemią przesunięty zostanie termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku („wczasy pod gruszą”). Komunikat dotyczący dofinasowania, w którym zostanie podany dokładny termin oraz sposób składania wniosków zostanie wysłany do pracowników mailem ok. 20.04.2020 r.

Emeryci i renciści PG nie składają w tym roku wniosków. Dofinasowanie do wypoczynku zostanie im przyznane na podstawie wniosków złożonych w 2019 r.

Trenuj online z Centrum Sportu Akademickiego PG

Na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG udostępniono ćwiczenia online opracowane przez trenerów prowadzących na co dzień zajęcia ze studentami oraz prowadzących sekcje sportowe. Przygotowano serie ćwiczeń, które można wykonywać w warunkach domowych, bez żadnego profesjonalnego sprzętu. W ofercie do tej pory pojawiły się:

Wszystkie treningi dostępne są na kanale Centrum Sportu Akademickiego PG na YouTube.

Chat PG – tekstowy komunikator dla pracowników

Aby ułatwić pracę zdalną i komunikację elektroniczną Centrum Usług Informatycznych poleca pracownikom PG proste w obsłudze oprogramowanie: Chat PG. Z komunikatora można korzystać w następujący sposób:

  • komputer stacjonarny/laptop:

– wpisać w przeglądarce chat.pg.edu.pl i zalogować się z użyciem danych jak do portalu MojaPG,
– zainstalować w systemie; instalator klienta dla Windows/Mac/Linux dostępny jest na stronie rocket.chat/install;

  • urządzenie mobilne:

– aplikacja mobilna dostępna w Google Play lub AppStore (zależnie od systemu operacyjnego urządzenia),
– wpisać w przeglądarce chat.pg.edu.pl i zalogować się z użyciem danych jak do portalu MojaPG.

Po zalogowaniu w komunikatorze, w lewej kolumnie (na urządzeniach mobilnych kolumnę tę należy wysunąć) można kliknąć w ikonę lupy i wpisać nazwisko osoby, z którą zamierzamy prowadzić „rozmowę” tekstową. W Chat PG odnaleźć można osoby, które zalogowały się w tej usłudze przynajmniej raz.

Opis usługi dostępny jest na stronie cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/chat-pg.