Nr 151/ 26 marca 2020

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

„Wyjdziemy z tej sytuacji obronną ręką” – rozmowa z rektorem PG o funkcjonowaniu uczelni w stanie epidemii

To trudny czas, w którym jako społeczność akademicka musimy pokazać siłę i solidarność – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. W rozmowie dotyczącej funkcjonowania uczelni podczas stanu epidemicznego rektor PG opowiada też m.in. o bieżących sprawach studenckich i naukowych, a także wdrażaniu systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie uczelni w okresie ochronnym.

Cały wywiad dostępny jest na stronie internetowej PG.

Wznowienie zajęć na Politechnice Gdańskiej najwcześniej 15.04.2020 r.

Dn. 26.03.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dn. 25.03.2020 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, wydał zarządzenie, które systematyzuje wytyczne w odniesieniu do społeczności akademickiej PG.

Nowe przepisy wprowadzone przez ministerstwo nakładają na uczelnie wyższe obowiązek zawieszenia kształcenia stacjonarnego co najmniej do piątku 10.04.2020 r. Z kolei nowe zarządzenie rektora PG, opublikowane 25.03.2020 r., precyzuje, że zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych mogą zostać wznowione najwcześniej dn. 15.04.2020 r., co wynika z kalendarza roku akademickiego na PG i zaplanowaną wcześniej przerwę świąteczną.

Jednocześnie zarządzenie rektora z 25.03.2020 r. aktualizuje treść zarządzenia rektora PG z 11.03.2020 r., również odnoszącego się do funkcjonowania uczelni w stanie epidemii. Dodaje do niego m.in. dodatkowy zapis, mający na celu usprawnienie funkcjonowania uczelni w okresie ochronnym: Organy i ciała kolegialne uczelnie oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podejmują wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie obiegowym, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Bliższe informacje:

Z życia uczelni

Studenci PG organizują zbiórkę na zakup respiratorów

Na portalu zrzutka.pl uruchomiona została zrzutka #DrugiePłuca – Respiratory do walki z COVID-19, której celem jest zakup sprzętu niezbędnego w walce z chorobą COVID-19. Akcja zainicjowana przez studentów z Koła Naukowego EcoTech Team z Wydziału Mechanicznego została poparta przez władze Politechniki Gdańskiej. Koszt zakupu jednego respiratora wynosi ok. 25 tys. zł. Cel zbiórki to 100 tys. zł.

Organizatorzy zbiórki zobowiązali się do przekazania całości zgromadzonych środków na cele przedstawione w opisie zrzutki, tj. na zakup respiratorów potrzebnych w leczeniu osób zarażonych wirusem Sars COV-2. W przypadku niezebrania wystarczającej kwoty lub czasu oczekiwania na otrzymanie przedmiotu zakupu przekraczającego 3 miesiące, zobowiązują się jednocześnie do przekazania zgromadzonych środków do wybranego szpitala, celem zakupu potrzebnych i zarazem dostępnych na rynku środków służących personelowi szpitala do niesienia pomocy osobom zakażonym koronawirusem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://zrzutka.pl/drugiepluca.

Najlepsze prace dyplomowe obronione w 2019 roku na Wydziale Architektury

Nagrodzono i wyróżniono 59 najlepszych prac dyplomowych magisterskich wykonanych na Wydziale Architektury PG w 2019 r., w tym 51 prac wykonanych na kierunku Architektura i 8 na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu z udziałem prof. Marka Dzidy, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki PG oraz władz Wydziału Architektury odbyło się 2.03.2020 r. na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Program „Premia za publikacje IDUB 2020”

20 tysięcy złotych brutto wyniesie pojedyncza kwota dofinansowania dla autora lub autorów artykułów naukowych, które w 2020 roku znajdą się w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%–95%) według klasyfikacji Scopus. Dofinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu przez władze PG programu „Premia za publikacje IDUB 2020”.

Program „Premia za publikacje IDUB 2020” stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. Jego celem jest wsparcie przy publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych.

Pełną informację o Programie Premia za publikacje IDUB 2020 można znaleźć w Zarządzeniu Rektora nr 13/2020 z 20.03.2020 r.

Naukowcy PG zbadają argentyńskie skały łupkowe dla koncernu Total

W ramach trójstronnej umowy o współpracy badawczej pomiędzy Politechniką Gdańską, koncernem Total – jedną z pięciu największych prywatnych spółek naftowych na świecie oraz amerykańską spółką Rock Microscopy, naukowcy z PG rozpoczęli interdyscyplinarne badania skał łupkowych ze złóż argentyńskich. Wyniki badań, przeprowadzonych na podstawie danych wiertniczych i próbek okruchowych, mają pomóc w lepszym zrozumieniu struktury i właściwości tych specyficznych złóż.

W skład interdyscyplinarnego zespołu, który będzie realizował badania wchodzą: dr inż. Aleksandra Małachowska (kierownik projektu), dr hab. Jacek Gębicki, prof. uczelni, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni z Wydziału Chemicznego, dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni oraz dr inż. Alicja Stanisławska z Wydziału Mechanicznego i dr hab. inż. Michał Nitka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W projekcie uczestniczą przedstawiciele Departamentu ds. Badań Złóż Niekonwencjonalnych Total Paryż i Departamentu ds. Badań i Rozwoju Total Pau, a także zespół ds. Operacji Total Argentyna oraz naukowcy reprezentujący firmę Rock Microscopy.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Termin składania wniosków na konkurs TECHMATSTRATEG III przedłużony do 29.04.2020 r.

Celem programu TECHMATSTRATEG III jest rozwój wiedzy i innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych. Konkurs jest skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych (od 3 do 7) i obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów:

  • technologie materiałów konstrukcyjnych,
  • technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,
  • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
  • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi od 5 mln do 30 mln PLN. Nabór wniosków potrwa do 29.04.2020 r.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 22.04.2020 r. W obecnej sytuacji epidemicznej prosimy o przesyłanie zgłoszeń z podpisami przez pocztę wewnętrzną PG.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 19 na projekty badawcze

Program OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Wnioskodawcy mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu postdoc.

W programie nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% wszystkich kosztów bezpośrednich.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF. Nabór wniosków do NCN potrwa do 16.06.2020 r. Zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 9.06.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze

Adresatami programu PRELUDIUM 19 są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Tematyka projektu spełniającego kryterium badań podstawowych może być, lecz nie musi powiązana z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. PLN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% od wszystkich kosztów bezpośrednich.

Zespół badawczy może się składać z kierownika i opiekuna naukowe oraz dodatkowo z wykonawcy.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF. Nabór wniosków do NCN potrwa do 16.06.2020 r. Zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 9.06.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. inż. Janusz Kozak
STOPIEŃ NAUKOWY
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska (WA)
dr hab. inż. Paweł Szczepankowski (WEiA)

Komunikaty

Szkolenia online (EBSCO, IEEE, Web of Science i InCities)

W związku z zaistniałą sytuacją wielu wydawców przygotowało dla użytkowników webinaria, które mają za zadanie pomóc w zdalnym korzystaniu z zasobów elektronicznych. Są to m.in. szkolenia z zasobów EBSCO, IEEE oraz dotyczące korzystania z informacji zawartych w bazie Web of Science i InCites.

Biblioteka PG przygotowała specjalną podstronę swojej witryny, gdzie podano szczegółowe informacje oraz linki do poszczególnych szkoleń: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinaria-online.

Uwolnione zasoby w dostępie zdalnym

Aby wesprzeć uczelnie w trudnym czasie, część wydawców zdecydowała się udostępnić rozszerzony zestaw treści dla studentów i pracowników naukowych, którzy z powodu COVID-19 nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach:

  • bezpłatny dostęp do podręczników akademickich na Cambridge Core;
  • kolekcja artykułów od Springer Nature;
  • zestaw materiałów JSTOR w otwartym dostępie;
  • moduł Science Education na platformie JoVE (zawiera filmy m.in. z dziedziny biologii, fizyki, inżynierii i technik laboratoryjnych).

Szczegółowe informacje oraz linki do poszczególnych zasobów znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/uwolnione-zasoby-w-dostepie-zdalnym.

Dostęp testowy do publikacji wydawnictwa Bentham Science

Bentham Science jest wydawcą blisko 190 recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk ścisłych, technicznych i medycznych. Czasopisma te indeksowane są w wielu bazach, takich jak Web of Science, Scopus i Chemical Abstracts. W kolekcji książek elektronicznych wydawnictwa Bentham Science znajdują się monografie naukowe, podręczniki, materiały konferencyjne z dziedziny biotechnologii, biomedycyny, farmacji, technologii, inżynierii, informatyki i nauk społecznych.

W ramach dostępu testowego, który potrwa do 20.06.2020 r., istnieje możliwość pobrania blisko 50 książek w wolnym dostępie oraz obszernych fragmentów blisko 800 pozostałych pozycji. Dostęp jest możliwy z komputerów znajdujących się w sieci PG oraz zdalnie poprzez link http://han.bg.pg.edu.pl/han/eureka-select/.

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki PG

Biblioteka PG przypomina, że istnieje możliwość zdalnego korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych w ramach subskrypcji oraz licencji krajowej. Użytkownikiem e-zasobów może być każdy student i pracownik Politechniki Gdańskiej posiadający aktywne konto biblioteczne.

Szczegółowe informacje na temat znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/zdalny-dostep-do-zasobow-elektronicznych-biblioteki-pg.

Materiały naukowe dotyczące COVID-19

Inicjatywa Wellcome Trust (drugiej co do wielkości organizacji charytatywnej na świecie, której działania skupiają się wokół badań biomedycznych) ma na celu udostępnianie danych badawczych i ustaleń dotyczących epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Fundacja wzywa badaczy, czasopisma i instytucje naukowe do zapewnienia szybkiego i otwartego dostępu do wyników badań i danych dotyczących wybuchu epidemii. Rozpowszechnienie rzetelnych danych pomoże informować opinię publiczną o działaniach mających powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Lista zasobów od wydawców wspierających inicjatywę obejmuje m.in Elsevier, Wiley i Taylor&Francis. Pełna lista zasobów oraz linki do nich znajdują się na stronie Biblioteki PG.