Nr 150/19 marca 2020

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie odwołania zajęć dydaktycznych

Na stronie internetowej PG została opublikowana lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie odwołanych zajęć dydaktycznych. Lista będzie aktualizowana wraz z nowymi ustaleniami.

Komunikat dla studentów i pracowników dot. nowych zasad nauczania zdalnego na PG

Dn. 17.03.2020 r. władze Politechniki Gdańskiej wprowadziły nowe zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie procesu dydaktycznego bez wymogu obecności studentów i nauczycieli akademickich na terenie uczelni.

W związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz decyzją rządu o zawieszeniu zajęć na polskich uczelniach wyższych w dn. 12–25.03.2020 r. (na PG do 29.03.2020 r.), władze naszej uczelni – w porozumieniu z przedstawicielami władz poszczególnych wydziałów – opracowały nowe, szczegółowe zasady nauczania zdalnego, które obowiązują od 17.03.2020 r. (Pismo okólne Rektora PG nr 9/2020 z 17.03.2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć w formie zdalnej).

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że jedyną dopuszczalną formą prowadzenia zajęć od 17.03.2020 r. są zajęcia prowadzone zdalnie. Jak podkreślają władze PG, realizacja procesu dydaktycznego w formie zdalnej może pozwolić na uniknięcie znacznych przesunięć w kalendarzu akademickim.

Szczegółową formułę przeprowadzania takich zajęć będą koordynować dziekani poszczególnych wydziałów, którzy będą mieli za zadanie m.in. wyznaczenie przedmiotów i zajęć wynikających z programów studiów, które mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Studenci PG są zobligowani do regularnego sprawdzania swoich uczelnianych skrzynek mailowych, gdzie na bieżąco będą otrzymywać aktualne informacje dot. procesu dydaktycznego.

Komunikat o funkcjonowaniu akademików Politechniki Gdańskiej podczas okresu ochronnego

W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewody Pomorskiego, Politechnika Gdańska rozpoczęła przygotowania do udostępnienia dwóch domów studenckich na ewentualne, przyszłe potrzeby służb sanitarnych.

Zgodnie z zaleceniami GIS oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, związanymi z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Politechnika Gdańska przygotuje dwa domy studenckie na ewentualne potrzeby służb sanitarnych. Wybrane domy studenckie to DS 11 oraz DS 13, w których na potrzeby służb przygotowanych zostanie ok. 400 miejsc. Będą one mogły być wykorzystane przez służby na wypadek znacznego zwiększenia liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku domu studenckiego nr 11, studenci obecnie w nim przebywający nie będą zobligowani do powrotu do miejsca swojego stałego zamieszkania, jeśli nie będą mieli ku temu możliwości logistycznych. Dla takich osób przygotowane będą miejsca w pozostałych akademikach należących do PG. Z kolei dom studencki nr 13 nie jest obecnie zamieszkany, ponieważ w ostatnich miesiącach był przygotowywany do przeprowadzenia w nim generalnego remontu.

Wolne miejsca dla studentów PG w pozostałych akademikach zostaną zapewnione m.in. dzięki temu, że wielu studentów zdecydowało w ostatnich dniach wrócić do swoich miejsc zamieszkania (we wszystkich domach studenckich zarejestrowanych jest ok. 2 tys. studentów, ale na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych na uczelni, w dniach 12–29.03.2020 r., ok. 1,3 tys. z nich zdecydowało o powrocie). Wszystkie pozostawione przez nich rzeczy osobiste zostaną komisyjnie zabezpieczone, a ich odbiór będzie możliwy po zakończeniu okresu ochronnego. Jednocześnie władze uczelni apelują do studentów planujących wyjazd, żeby ze względów logistycznych i w miarę możliwości zabrali ze sobą wszystkie swoje rzeczy.

W zależności od potrzeb oraz rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, Politechnika Gdańska może podejmować w najbliższych miesiącach kolejne kroki mające na celu zwiększenie liczby wolnych miejsc w akademikach na potrzeby służb sanitarnych.

Zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów informuje, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w Kancelarii Głównej może przebywać tylko jedna osoba. DOAD prosi ponadto o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy w sytuacjach, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikami Kancelarii.

Korespondencja dostarczana przez zewnętrznych dostawców będzie dezynfekowana za pomocą lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe przed umieszczeniem jej w skrytkach w kancelarii.

W związku z zawieszeniem operacji lotniczych Poczta Polska zawiesza odbieranie przesyłek pocztowych kierowanych do Włoch, Mongolii oraz USA. Nie będzie możliwe zatem wysłanie korespondencji do tych krajów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Nadawanie przesyłek kurierskich będzie możliwe, natomiast należy wziąć pod uwagę to, że są opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.

Aktualne informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej:

Z życia uczelni

Indywidualna Pomorska Nagroda Jakości dla Rektora PG

Rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde otrzymał Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości im. prof. Romualda Kolmana podczas XXIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Nagroda została przyznana za całokształt działań w zakresie  przestrzegania najwyższych standardów dotyczących zarządzania jakością.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://gdansk.enot.pl/.

Naukowcy i aparatura z Politechniki Gdańskiej pomogą w walce z koronawirusem. Specjalne stanowisko w UCK

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pomogą w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstało specjalne stanowisko do zdalnego mierzenia temperatury ciała pacjentów wchodzących do budynku – i to nawet kilku jednocześnie. Pozwoli to na błyskawiczne wykrycie osób z podwyższoną temperaturą i odseparowanie osób zdrowych od potencjalnie zarażonych.

Stanowisko jest wyposażone w specjalistyczną kamerę termograficzną (umożliwiającą obrazowanie w podczerwieni) oraz komputer. Dzięki dedykowanej aplikacji, na ekranie wyświetlany jest obraz z kamery w postaci tzw. termogramów, na których wartość temperatury ciała osoby wchodzącej do budynku jest zakodowana kolorem i przypisana do odpowiedniej wartości. Pomiar jest wykonywany w czasie rzeczywistym i z odległości kilku metrów, a dodatkowo działa wobec kilku osób jednocześnie, podczas gdy dostępne na rynku bezdotykowe termometry działają jedynie w odległości kilkunastu do kilkudziesięciu cm wobec pojedynczego pacjenta.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska z certyfikatem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”

Politechnika Gdańska została doceniona przez Akademickie Centrum Informacyjne za dynamiczny rozwój oraz wysoki poziom kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy i uzyskała możliwość posługiwania się znakiem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” w roku akademickim 2020/2021. Wyróżnienie to ma na celu podkreślać atrakcyjność uczelni w oczach potencjalnych kandydatów na studia, dla których aspekt realnego zatrudnienia po ukończonych studiach stanowi podstawowe kryterium wyboru ścieżki kształcenia.

Nauka

Nowy projekt badawczo-rozwojowy – KODEŚ

Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i firmy DGT Sp. z o.o. (Lider) wygrało konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymało dofinasowanie na realizację projektu pt. „Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT”.

Przedmiotem projektu jest koncentrator KODEŚ danych elektroenergetycznych wyposażony w innowacyjne funkcje decyzyjne oraz funkcje bramy w środowiskach AMI, SCADA, HAN, IoT. Kierownikiem projektu jest dr inż. Małgorzata Gajewska, adiunkt w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI. Bliższe informacje na stronie Katedry

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 11.03.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyboru Małgorzaty Winiarek-Gajewskiej na członka Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej,
 • zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na rektora,
 • poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Jarosławowi Guzińskiemu, prof. PG (WEiA),
 • przyjęcia recenzji o nadanie prof. dr. hab. Michałowi Kleiberowi tytułu i godności doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • umorzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Cagdasa Topcu, otwartego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
 • zmian w regulaminie określającym sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • ustalenia programu studiów dla kierunków Technologia chemiczna prowadzonego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz Nanotechnologia prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,
 • przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej,
 • przyjęcia Regulaminu ogólnopolskiego konkursu Wiem na bank – Indeks na WZiE organizowanego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021.

Przewodniczący Samorządu Studentów PG Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Komunikaty

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, podległe resortowi agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Na stronie MNISW zamieszczono komunikaty o działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBiR zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12.03.2020 r. do odwołania pracownicy Punktu będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel. 22 39 07 170, 22 39 07 191 lub 22 39 07 377 oraz mailem info@ncbr.gov.pl. Przesunięte lub zamienione na formułę online zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBR dla firm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie NCBiR.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie MNISW.

Odwołane szkolenia – POWER 3.5

Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, wszystkie szkolenia realizowane w ramach Modułu 3 projektu POWER 3.5 (Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej) zostały odwołane.

Odwołane szkolenia zostaną zrealizowane w innych terminach, o czym w najbliższym czasie pracownicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Szczegółowym informacji można zasięgnąć pisząc na adres szkolenia-zip@pg.edu.pl.

Wczasy w OW Czarlina w sezonie 2020

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że do 20.03.2020 r. (piątek) do godz. 15.00 przyjmowane będą jeszcze zgłoszenia na dwutygodniowe wczasy w sezonie 2020. Szczegóły dotyczące wczasów oraz elektroniczny wniosek dostępne są na stronie www.domki.pg.edu.pl.