Nr 147/27 lutego 2020

Z życia uczelni

Seminarium Centrum Technologii Cyfrowych PG

Dn. 19.02.2020 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyło się pierwsze seminarium Centrum Technologii Cyfrowych (CTC).

Do udziału zgłosiło się ponad 30 zespołów, których obszar badawczy stanowi szerokie spektrum zagadnień – mówi prof. Łukasz Kulas, pełnomocnik rektora ds. Centrum Technologii Cyfrowych. – Od technologii kosmicznych, do wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami, dla których wspólnym mianownikiem jest badanie i rozwijanie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Zespoły, które zaprezentowały się na seminarium, wywodziły się z różnych wydziałów uczelni: WETI, WEiA, WM, WZiE, WA, WILiŚ, WOiO.

Seminarium zostało otwarte przez prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG, który w swym wystąpieniu zaakcentował, jaki wpływ na funkcjonowanie uczelni będzie miał ewolucyjny rozwój idei uczelni badawczej, który przełoży się na rozwiązywanie bardzo konkretnych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Z kolei prof. J. Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji wraz z prof. Ł. Kulasem przybliżyli uczestnikom seminarium ramy jego funkcjonowania oraz potencjał Centrum Badawczego, do którego tworzenia zostali zaproszeni naukowcy PG.

Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum CURE

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z rektorami pięciu innych uczelni (Universitat Jaume I, Hiszpania; Universidade de Tras-os-Montes e Alto Duoro, Portugalia; Universite de Limoges, Francja; Universita Politecnica delle Marche, Włochy; Heilbronn University of Applied Sciences, Niemcy) podpisał w Brukseli dokumenty powołujące konsorcjum CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement), które przygotowało projekt w ramach programu European Universities.

Misją konsorcjum jest rozwój badań, kształcenia na wszystkich poziomach, współpracy multidyscyplinarnej i międzynarodowej w celu sprostania wyzwaniom globalnym, regionalnym i lokalnym.

Członkowie CURE uzgodnili, że współpraca dydaktyczna, badawcza oraz dotycząca transferu wiedzy i technologii obejmować będzie następujące tematy: transformację cyfrową regionów, zrównoważony wzrost, integrację kulturową, relacje pomiędzy globalnymi i lokalnymi wyzwaniami, inkluzję społeczną.

Koordynatorem porozumienia ze strony PG jest prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W pracach przygotowawczych projektu uczestniczyli także przedstawiciele WILiŚ, WA, WZiE, WCh, WETI. Projekt CURE zostanie złożony przed 26.02.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu (finansowanie zostanie przyznane 24 konsorcjom) ma zostać ogłoszone w czerwcu br.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 19.02.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia kandydatów do Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej,
 • powołania studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich,
 • wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi (WM) przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Michałowi Kleiberowi tytułu i godności doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • przyjęcia recenzji o nadanie M. Stanleyowi Whittinghamowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej,
 • zaopiniowania kandydatury prof. Kazimierza Darowickiego na dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej,
 • wprowadzenia zmian w załącznikach do Uchwały Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 oraz do Uchwały Senatu PG nr 317/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021,
 • ustalenia programu studiów dla kierunku Zielone technologie prowadzonego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu: Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R.

Przewodniczący Samorządu Studentów PG Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Konkurs w Programie ERA-NET Co-Fund SusCrop – ERA-NET on Sustainable Crop Production

Celem naboru jest wsparcie projektów dotyczących tematów:

 1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions.
 2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices.
 3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation.
 4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem.
 • nabór wniosków wstępnych trwa do 9.04.2020 r.,
 • uzupełniony wniosek z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 2.04.2020 r.; wstępne zgłoszenie projektu w formie elektronicznej oraz papierowej należy złożyć w Dziale Projektów do 26.03.2020 r.
 • więcej informacji na stronie NCBR,
 • kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Konkurs CORE 2020 na polsko-luksemburskie projekty badawcze

Celem naboru jest wsparcie bilateralnych, polsko-luksemburskich projektów w obszarze „Industrial and Service Transformation”.

 • nabór wniosków trwa do 22.04.2020 r.,
 • uzupełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 15.04.2020 r.; wstępne zgłoszenie projektu w formie elektronicznej oraz papierowej należy złożyć w Dziale Projektów do 8.04.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBR,
 • kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Konkurs w Programie KATAMARAN NAWA

Celem naboru jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu.

 • nabór wniosków trwa do 30.04.2020 r.,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 23.04.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NAWA,
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Współpraca

Uroczystość 45-lecia służby okrętu ORP Nawigator w Marynarce Wojennej

W Porcie Wojennym na Oksywiu odbyła się uroczystość 45-lecia służby okrętu ORP Nawigator w Marynarce Wojennej RP. Z tej okazji, 17 lutego 2020 r., zgodnie z marynarską tradycją, na okręcie podniesiona została bandera i wielka gala banderowa. W ceremonii udział wzięli m.in. dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, dowódca III Flotylli Okrętów oraz Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej, załoga i byli dowódcy, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Marynarką Wojenną.

Profesor Ryszard Katulski z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej był gościem specjalnym dowódcy okrętu ORP Nawigator. Na pamiątkę tego wydarzenia profesor został wyróżniony okolicznościową statuetką.

Politechnika Otwarta

#CiekawiNauki – olej palmowy w środowisku i żywności

Dn. 28.02.2020 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Zaproszeni goście odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Czym z perspektywy nauki jest olej palmowy?
 • Dlaczego jest najpowszechniej stosowanym tłuszczem roślinnym na świecie?
 • Dlaczego jest często wykorzystywany przez producentów żywności i kosmetyków?
 • Czy możemy ograniczyć negatywny wpływ produkcji tego surowca na środowisko naturalne?

W dyskusji udział wezmą:

Spotkanie odbędzie się o godz.18.00 w Auditorium Novum (budynek nr 17 na mapie kampusu), rozmowę poprowadzi Maciej Dzwonnik – rzecznik prasowy PG.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: www.bilety.pg.edu.pl.  

Sport

Koszykarki DGT Politechnika Gdańska zwyciężyły w derbach Gdańska

Spotkanie zostało rozegrane w hali Centrum Sportu Akademickiego PG, po raz drugi w tym sezonie zwyciężyła drużyna PG. Wśród licznie zgromadzonych kibiców znaleźli się: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mariusz Miler, kanclerz PG, prof. Piotr Dominiak, a także Adam Korol, dyrektor Biura Prezydenta Gdańska ds. Sportu oraz przedstawiciele władz Uniwersytetu Gdańskiego.

Zespół DGT Politechniki Gdańskiej pokonał drużynę AZS Uniwersytet Gdański 73:70. 

Komunikaty

Wytyczne i zalecenia dla studentów i pracowników PG w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

 

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG do krajów azjatyckich i Włoch, a także o usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i podczas zajęć osób powracających z tych kierunków. Zaleca się też bieżące śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) i stosowanie się do zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS.

 

Decyzją władz uczelni, osoby przybywające bądź powracające obecnie z krajów azjatyckich oraz Włoch (zwłaszcza z regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum) powinny ograniczyć aktywność społeczną w przeciągu najbliższych 14 dni i pozostać w tym czasie w domu, dokładnie monitorując swój stan zdrowia.

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego, powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl) lub z najbliższym szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk

Niezbędne informacje, dotyczące postępowania w przypadku podejrzeń o zarażenie koronawirusem można uzyskać też pod uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia numerem 800 190 590, linia jest czynna przez całą dobę.

Zalecana nieobecność pracowników PG w pracy będzie uważana za nieobecność usprawiedliwioną (pracownicy są proszeni o poinformowanie o tym fakcie kierownika danej jednostki).

Nieobecność studentów na zajęciach dydaktycznych również będzie nieobecnością usprawiedliwioną. Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do odpowiedniego uwzględnienia sytuacji poszczególnych studentów w organizacji zajęć i zaliczeń.

Jednocześnie władze PG podjęły decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG w omawiane regiony.

Informacji o zasadach postępowania pracowników i studentów PG udziela Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej:

 • studenci: Paulina Szumera 662 229 026, e-mail: pauszume@pg.edu.pl
 • pracownicy: Maria Doerffer 797 306 036, e-mail: maria.doerffer@pg.edu.pl

Decyzja władz uczelni Politechniki Gdańskiej obowiązuje od 26 lutego 2020 do odwołania.

Przydatne linki:

WSSE w Gdańsku - http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/1044-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

GIS - https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

MSZ - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia można obejrzeć [tutaj].

 • Ulotka informacyjna do pobrania [tutaj]

Rezerwacje poza sezonem w OW Czarlina

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że od 2.03.2020 r., od godz. 7.30, w Sekcji Socjalnej Działu Osobowego, Gmach B, pok. 08 (parter), można dokonywać rezerwacji na pobyty wiosenne poza sezonem (tj. 15.04–7.06.2020 r.).

Tydzień Otwartej Edukacji na PG

W dn. 2–6.03.2020 r. na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji. Obchody mają na celu promocję oraz zaznajomienie odbiorców z otwartymi zasobami edukacyjnymi (OZE), tj. z materiałami do nauki dostępnymi za darmo w Internecie.

Biblioteka PG zaprasza na wydarzenie promujące Tydzień Otwartej Edukacji w dn. 3–4.03.2020 r. w godz. 10.00–12.00 w holu Gmachu Głównego. W ramach obchodów, które organizowane są pod hasłem „Odstresuj się z OZE”, zaplanowano rozgrywki karciane o systemie komunikacji naukowej oraz kącik z kolorowankami zaczerpniętymi z cyfrowych zasobów bibliotek, muzeów i archiwów.

Spotkania PG – ułatwienie organizacji spotkań

CUI PG przypomina o dostępności dla wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów aplikacji Spotkania PG.

Oprogramowanie wspomaga organizację np. spotkań zespołów, umożliwiając uzgodnienie najdogodniejszego terminu dla każdego członka zespołu. Spotkanie inicjalizuje dowolny pracownik PG, a do istniejącego spotkania zaprosić można: pracowników, studentów oraz osoby spoza Uczelni. Rozwiązanie nawiązuje do popularnej usługi Doodle.

Kalendarium

28 lutego 09.00–11.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-warsztaty-komputerowe-portal-sedia-,910

Portal SEDIA – możliwości skorzystania z HORYZONTU 2020

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020 za pośrednictwem portalu SEDIA.
28 lutego 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

#CiekawiNauki – Olej palmowy w środowisku i żywności

Siódme spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Poznaj fakty, fake newsy i zadaj pytania ekspertom.
3 marca 18.00–19.30

XXX Wieczór z Ekonomią

Jubileuszowe spotkanie Wieczoru z Ekonomią odbędzie się we wtorek 3.03.20 r. o godz. 18:00 w sali 318/319 na WZiE. Gościem będzie dr Paweł Umiński. Temat spotkania: „Nowoczesna Teoria Monetarna MMT".
11 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej - Święto Uczelni
31 marca 11.15–14.15

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej – szczegółowe informacje w zakładce https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024.
7 kwietnia 18.00–19.30

XXXI Wieczór z Ekonomią

Kolejne spotkanie Wieczoru z Ekonomią odbędzie się 7.04.2020 r. o godz.18.00 w sali 318/319/ WZiE PG. Gościem spotkania będzie prof. Anna Moździerz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.