Nr 140/9 stycznia 2020

Z życia uczelni

II miejsce w Polsce dla studiów ekonomicznych WZiE PG

Dnia 18.12.2019 r. „Rzeczpospolita” po raz czwarty opublikowała ranking polskich uczelni, które oferują najlepsze studia ekonomiczne. W zestawieniu ujęto 23 uczelnie.

Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski (74,87 pkt), wśród uczelni nieekonomicznych wiceliderem rankingu jest Politechnika Gdańska (71,39 pkt). 

W metodologii rankingu wzięto pod uwagę cztery kryteria:

 1. Kariera absolwentów
 2. Jakość nauczania
 3. Potencjał naukowy
 4. Umiędzynarodowienie

Politechnika Gdańska uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w kryterium „Kariera absolwentów”. Złożyły się na to wysokie zarobki absolwentów studiów ekonomicznych oraz krótki czas poszukiwania pracy po ukończeniu studiów.

W tym roku zestawienie zostało podzielone na uczelnie ekonomiczne oraz uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii. Metodologia uległa zmianie, w celu dopasowania jej do zapisów wprowadzonej Konstytucji dla Nauki, w której kierunki studiów są przypisane już nie do wydziałów, a do szkół wyższych.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG został powołany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Głównym celem PKA jest dbanie o standardy jakościowe szkolnictwa wyższego oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia studentów.

Skład PKA VI kadencji liczy 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Spotkanie inaugurujące prace komisji nowej kadencji odbyło się 8.01.2020 r. w Warszawie. Więcej informacji na stronie MNiSW.  

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 18.12.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • poparcia wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora: dr. hab. inż. Waldemarowi Świdzińskiemu (IBW PAN), dr. hab. inż. Adamowi Szymkiewiczowi, prof. PG (WILiŚ) oraz dr. hab. Victorowi Eremeevowi, prof. PG (WILiŚ),
 • wyrażenia zgody na powierzenie prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Darowickiemu (WCh) przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. M. Stanleyowi Whittinghamowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej,
 • wyboru przedstawicieli doktorantów w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
 • uchylenia Uchwał Senatu PG nr 26/2016/XXIV z 7.12.2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej na kadencję 1.01.2017–31.12.2020 oraz nr 90/07/XXI z 24.01.2007 r. w sprawie: zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,
 • uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 339/2019/XXIV z 10.07.2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programów studiów dla tych kierunków do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • realizacji inwestycji CK STOS,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Artifical Intelligence Repository „AIR”.

Przewodniczący Rady Uczelni PG, Sławomir Halbryt przedstawił „Roczne sprawozdanie z działalności Rady Uczelni PG”, a prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Dariusz Mikielewicz zaprezentował „Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019”.

Nauka

Awanse

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska (WA)
STOPIEŃ NAUKOWY
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Agnieszka Landowska (WETI)
dr hab. inż. Katarzyna Kołecka (WILiŚ)
dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska (WILiŚ)

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 13.01.2020 r. o godz. 10.15 w Minicentrum Konferencyjnym LUWR, budynek A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Parchema. Tytuł rozprawy: „Charakterystyka produktów utleniania fosfolipidów oraz określenie ich wybranych aktywności biologicznych w komórkach HT29 jako modelu ludzkiego przewodu pokarmowego”. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (PG).

Prof. Magdalena Rucka i prof. Jacek Ryl laureatami nagród Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. PG oraz dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG, otrzymali nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Są to nagrody indywidualne, za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową lub cykl prac, przyznawane badaczom, którzy nie ukończyli jeszcze 45 roku życia.

Dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. PG z Katedry Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, została nagrodzona za cykl 14 publikacji dotyczących diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich oraz ich elementów przy użyciu metod nieniszczących. Prace badawcze skupiały się na technikach wykorzystujących propagację fal elektromagnetycznych oraz ultradźwiękowych.

Nagroda dla dr. hab. inż. Jacka Ryla, prof. PG z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym, została przyznana za cykl 9 publikacji dotyczących badań związanych z wytwarzaniem i charakterystyką elektrochemiczną elektrod cienkowarstwowych diamentu domieszkowanego borem (BDD) i jego pochodnych.

Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymało sześciu naukowców. Laureaci odebrali wyróżnienia 11.12.2019 r. podczas gali w Pałacu Staszica w Warszawie. Pełna lista nagrodzonych na stronie Polskiej Akademii Nauk.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Sukces doktorantki z Wydziału Chemicznego w Kioto

Dorota Garwolińska, doktorantka Wydziału Chemicznego, zajęła II miejsce w konkursie dla młodych naukowców, organizowanym na grudniowej konferencji HPLC2019 w Kioto w Japonii. Konferencja HLPC 2019 (49th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques) była poświęcona wysokosprawnej chromatografii cieczowej i powiązanych technik.    

Mgr inż. Dorota Garwolińska z Wydziału Chemicznego, realizuje swój doktorat pod opieką prof. Agaty Kot-Wasik i dr inż. Weroniki Hewelt-Belki. Prezentowana przez nią praca zatytułowana „Impact of storage condition on human breast milk stability in LC-MS based metabolomic studies” stanowi efekt badań prowadzonych w ramach grantu finansowanego ze środków NCN w ramach projektu OPUS „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego”.

Podczas konferencji przedstawiono również dwie inne prace:

 • „Human Breast Milk Metabolomics – a new insight into the composition of human milk metabolites. Benefits and limitations” (prezentacja dr inż. Weroniki Hewelt-Belki);
 • “Comparative lipidomics of human breast milk samples and formula milk with the use of LC Q TOF MS” (plakat autorstwa prof. Agaty Kot-Wasik, dr inż. Weroniki Hewelt-Belki, Doroty Garwolińskiej oraz Michała Młynarczyka).

Trwa nabór w ramach TANGO 4 wspólnej inicjatywy NCN i NCBiR

Celem konkursu TANGO 4 jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych. Zgłoszone projekty powinny uwzględniać szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są przez NCN i NCBR w trybie ciągłym od 29.11.2019 do 30.06.2020 r. z podziałem na rundy:

 • I –11.2019–31.01.2020 r.,
 • II – 02–15.04.2020 r.,
 • III – 04–30.06.2020 r.

Zgłoszenia w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do:

 • runda I – 24.01.2020 r.,
 • runda II – 8.04.2020 r.,
 • runda III – 23.06.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak.

III konkurs „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Celem TECHMATSTRATEG III jest rozwój wiedzy i innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych. Konkurs jest skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych (min 3, max 7 podmiotów) i obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

 • technologie materiałów konstrukcyjnych,
 • technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,
 • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
 • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln PLN, a maksymalna 30 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków trwa od 30.12.2019 do 30.12.2020 r.

Zgłoszenia w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 14.12.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak.

NCBiR ogłasza XI konkurs w Programie LIDER

Celem programu LIDER IX jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Program skierowany jest do młodych naukowców, który są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków będzie trwał od 16.01.2020 do 16.03.2020 r.  

Zgłoszenia w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 9.03.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak.

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Finansowanie uzyskane w ramach Diamentowego Grantu można przeznaczyć na badania oraz wynagrodzenie. Program jest skierowany do:

 • absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera;
 • studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów i kontynuują naukę.

Maksymalna wysokość finansowania wynosi:

 • 180 000 PLN dla projektu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, teologicznych oraz dziedziny sztuki;
 • 220 000 PLN dla projektu z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o ziemi.

Wynagrodzenie wypłacane w ramach projektu nie może przekraczać 2500 PLN miesięcznie. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 48 miesięcy. Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 27.01.2020 r.

Zgłoszenia w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 20.01.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak.

Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu SONATINA 4

Celem konkursu SONATINA 4 jest wsparcie młodych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu można zaplanować środki na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu (zatrudnienie nie może zostać zaplanowane w podmiocie, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora),
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację stażu zagranicznego w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym, w tym na pobyt w ośrodku naukowym w kwocie w wysokości 12 000 PLN miesięcznie, oraz pokrycie kosztów podróży w obie strony w kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 PLN.

Termin składania wniosków upływa 16.03.2020 r.

Zgłoszenia w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 9.03.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak.

Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu ETIUDA 8

Konkurs ETIUDA 8 skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. W ramach konkursu można złożyć wniosek na stypendium naukowe oraz staż powiązany z badaniami wykonywanymi do przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Środki finansowe można zaplanować na:

 • stypendium naukowe w wysokości 5000 PLN miesięcznie,
 • staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wysokości 12 000 PLN miesięcznie,
 • podróż w obie strony do ośrodka naukowego w kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 PLN.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF/ZSUN. Termin składania wniosków upływa 16.03.2020 r. Zgłoszenia w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 9.03.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak.

Komunikaty

Kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Informujemy, że od 8.01.2020 r. kierownikiem Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej jest mgr Anna Modrzejewska.

Komunikat w sprawie publikowania otwartego Elsevier

W  2019 r. w programie publikowania otwartego Elsevier wykorzystano 424 z 500 artykułów (stan na 30.12.2019 r.). Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (www.icm.edu.pl), które prowadzi Wirtualną Bibliotekę Nauki, uzyskało zgodę Elsevier, aby pozostałe 76 artykułów wykorzystać na te teksty, które zostały wysłane do czasopism w dowolnym momencie pomiędzy 1.01–31.12.2019 r. i zostały opublikowane w 2019 r. w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły te mogą zostać zamienione na open access do 30.01.2020 r. lub do momentu wyczerpania pozostałej puli 76 artykułów (“kto pierwszy ten lepszy”). Zainteresowani autorzy powinni przesłać DOI (Digital Object Identifier czyli cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) wybranych artykułów do ICM na adres wbn@icm.edu.pl.

Od 1.01.2020 r. uruchomiony zostanie program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

Nowa baza Access Engineering w zasobach Biblioteki

Od dn. 1.01.2020 r. Biblioteka PG zapewnia dostęp do multimedialnej bazy inżynieryjnej Access Engineering. Baza udostępnia podręczniki, monografie, filmy video, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe. Dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu szeroko pojętej mechaniki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, inżynierii chemicznej, elektroniki, techniki lotniczej, produkcji, projektowania, zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego. Stosowana jest do nauczania i rozwiązywania współczesnych problemów inżynierii na rzeczywistych przykładach.

Dostęp do bazy możliwy jest w sieci PG oraz zdalnie poprzez system HAN.

Nowe normatywy kancelaryjne oraz informacja o szkoleniu

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 58/2019 z 18.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych tj. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej, zaktualizowane zostały przepisy kancelaryjne Politechniki Gdańskiej.

W związku z powyższym, w imieniu prorektora ds. organizacji i rozwoju prof. Dariusza Mikielewicza, DOAD zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu znajomości normatywów kancelaryjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie DOAD w Aktualnościach.

Nowe wykazy wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i konferencji

 

Dn. 3.12.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.11.2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

KEN dokonała dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie. Ponowna ocena pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie. W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31.07.2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

KEN rozpatrzyła również 312 wniosków o włączenie do wykazu wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Więcej informacji na stronie MNiSW.

Warsztaty projektowania rozwiązań dla pracowników PG

Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej zaprasza do zgłaszania tematów na ostatni cykl warsztatów prowadzonych w oparciu o metodę service design, który zostanie uruchomiony w styczniu 2020 r. Prowadzone są warsztaty, podczas których uczestnicy przechodzą przez proces projektowania usług, tworząc rozwiązania na potrzeby uczelni i społeczności akademickiej. Inicjatywy, wyzwania i problemy można przesyłać na adres: power@pg.edu.pl (temat maila: service design).

Zgłoś swoją uczelnię partnerską do programu Erasmus+

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zachęca wydziały do zgłaszania uczelni partnerskich, z którymi chciałyby nawiązać współpracę w ramach programu Erasmus+.

Wydziały, które chciałyby włączyć do projektu swoje uczelnie partnerskie, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (odrębnie dla każdej instytucji partnerskiej). Formularze należy wypełnić również dla tych uczelni, z którymi jest już realizowana współpraca w ramach programu Erasmus+.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 13.01.2020 r. (poniedziałek).

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej DMWA https://pg.edu.pl/international/ w Aktualnościach.

Kalendarium

15 stycznia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 stycznia 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert na Nowy Rok

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja na stronie: https://bilety.pg.edu.pl/
18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.