Nr 138/12 grudnia 2019

Z życia uczelni

Gowin: status uczelni badawczej dla PG to powód do chluby dla całego Pomorza

Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji Rektorowi prof. Krzysztofowi Wildemu oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się 11.12.2019 r. w związku z uzyskaniem przez PG statusu uczelni badawczej – drugiego miejsca w Polsce i pierwszego wśród uczelni technicznych w ministerialnym konkursie IDUB. Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa, podczas której zainaugurowana została działalność Centrów Badawczych.

Posiedzenie Senatu PG otworzył prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Uroczysty, grudniowy senat to zawsze podniosłe i radosne wydarzenie, ale dziś także epokowe, ponieważ świętujemy otrzymanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej. Korzyści z tego płynące wyniosą naszą uczelnię na jeszcze wyższy poziom i pozwolą nam konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi: zarówno w Polsce, jak i za granicą – podkreślał prof. Krzysztof Wilde. – Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazał naszą silną pozycję na mapie polskiej Nauki. Uznano nas nie tylko drugą uczelnią w kraju, zaraz za Uniwersytetem Warszawskim, ale też najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. To zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy.

Rektor Krzysztof Wilde powiedział, że w osiągnięciu nowych celów stojących przed Politechniką Gdańską pomogą dodatkowe środki finansowe (ponad 200 mln zł). Dodał też, że na statusie „uczelni badawczej” dla Politechniki Gdańskiej skorzysta nie tylko społeczność akademicka, ale też otoczenie gospodarcze i przemysł na Pomorzu.

Następnie głos zabrał Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który podkreślał, że Politechnika Gdańska odniosła w konkursie IDUB ogromny sukces.

To zwieńczenie wieloletniego wysiłku doskonalenia Państwa uczelni i każdy z jej pracowników ma w tym sukcesie swój udział – powiedział Jarosław Gowin, podkreślając wkład prof. Jacka Namieśnika, zmarłego w kwietniu rektora PG. Wicepremier odniósł się także do tego, że prof. J. Namieśnik jako jeden z zaledwie czterech przedstawicieli polskiej nauki znalazł się na liście badaczy najczęściej cytowanych na świecie.

Jarosław Gowin zaznaczył również, że Politechnika Gdańska została doceniona przez zespół piętnastu wybitnych europejskich uczonych.

Jarosław Gowin wymienił te aspekty wniosku PG w konkursie IDUB, na które szczególnie wskazał międzynarodowy zespół ekspertów, w tym m.in. misję i plan rozwoju, rzetelnie przeprowadzoną analizę, która koncentrowała się na trzech aspektach: działalności badawczej kadry akademickiej, współpracy międzynarodowej oraz komercjalizacji badań, a także duży potencjał uczelni, w tym wysokie przychody z komercjalizacji.

Po wystąpieniu wicepremiera, prof. Krzysztof Wilde omówił główne założenia rozwoju Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Rektor wymienił doświadczonych naukowców, którzy przysłużyli się swoim dorobkiem do sukcesu uczelni w konkursie IDUB. Rektor i wicepremier wręczyli także dyplomy za wybitne osiągnięcia 20 młodym naukowcom wskazanym we wniosku IDUB.

Następnie wręczone zostały Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medale Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za całokształt dorobku, Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, a także Nagrody Specjalne Rektora PG.

Uroczyste posiedzenie Senatu PG poprzedziła konferencja prasowa w Laboratorium LINTE^2, podczas której rektor Krzysztof Wilde zainaugurował działalność czterech Centrów Badawczych: Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Materiałów Przyszłości i Centrum Technologii Cyfrowych. Laboratorium LINTE^2 to najnowocześniejsze laboratorium elektroenergetyczne w kraju, aktywnie współpracujące z otoczeniem gospodarczym i jedno z kluczowych laboratoriów, w których będą wykonywane badania w ramach Centrum EkoTech.

Więcej informacji o Centrach Badawczych można znaleźć w nowej witrynie pg.edu.pl/badawcza. Relację z obu wydarzeń można zobaczyć m.in. na stronie TVP3 GDAŃSK, w serwisie Naukawpolsce.pap.pl, na portalu Trojmiasto.pl.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Uruchomiono witrynę internetową dotyczącą realizacji programu IDUB

W związku z uzyskaniem przez Politechnikę Gdańską statusu „Uczelni Badawczej” uruchomiona została nowa witryna internetowa – pg.edu.pl/badawcza. Można tam znaleźć m.in.:

 • informacje o konkursie „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, w tym dokumentację konkursową, ocenę wniosku konkursowego PG oraz plan obejmujący cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia wraz z harmonogramem realizacji;
 • prezentację priorytetowych obszarów badawczych;
 • bieżące informacje o osiągnięciach naukowców.

Wyróżnienie HR Excellence in Research dla PG na następne 3 lata

Komisja Europejska przekazała Politechnice Gdańskiej decyzję o utrzymaniu i przedłużeniu prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR na następne trzy lata, uznając realizację Strategii HR4R PG za systematyczną i zgodną z opisem w planie działań, zaś same działania za cechujące się wysoką jakością.

Oceniający stwierdzili, że wdrażanie planu działania jest zapewniane w sposób rzetelny, systematyczny i projakościowy, zaś Logo HR prezentowane na stronach internetowych w sposób widoczny. Zachęcili PG do kontynuowania podjętych działań i dalszego wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, życząc sukcesów i aktualizacji Strategii HR4R za 36 miesięcy.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Politechnika Gdańska zrealizowała ponad 70 proc. działań ujętych w Strategii HR4R PG na lata 2016–2019. Zmieniony Plan Działań na lata 2019–2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Senat PG i wprowadzony Zarządzeniem Rektora PG nr 29/2019 z 28.08.2019 r.

Informacje o Strategii HR4R na PG dostępne są na stronie: Excellence in Research.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 10.01.2020 r. o godz. 13.15 w Sali 112 budynek A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Cieślewicz. Tytuł rozprawy: „Kwasy nukleinowe w żywności – rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzonych produktach żywnościowych”. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (PG); promotor pomocniczy: dr hab. inż. Robert Tylingo (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Dnia 12.12.2019 r. o godz. 13.15 w Audytorium I na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Wiśniewskiego. Tytuł rozprawy: „Związki modelu biznesu z pozycją konkurencyjną klubu piłki siatkowej”. Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski; promotor pomocniczy: dr Marian Oliński.

ERASMUS+ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Celem naboru jest zachęcenie do współpracy między UE a krajami partnerskimi oraz wspieranie kwalifikujących się krajów partnerskich w podejmowaniu wyzwań związanych z zarządzaniem i kierowaniem ich instytucjami szkolnictwa wyższego. Obejmuje to poprawę jakości szkolnictwa wyższego, opracowywanie nowych i innowacyjnych programów edukacyjnych, modernizację systemów szkolnictwa wyższego poprzez reformy polityk, a także wspieranie współpracy między różnymi regionami świata poprzez wspólne inicjatywy. 

 • nabór wniosków trwa do 5.02.2020 do godz. 17.00,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 29.01.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie EACEA,
 • osoby do kontaktu: Patryk Żyła, Joanna Baum (Dział Projektów).

ERASMUS+ Działania „Jean Monnet”

Celem naboru jest promowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w dziedzinie studiów Unii Europejskiej na całym świecie. Działania te wspierają również dialog między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu poprawy zarządzania politykami UE

 • nabór wniosków trwa do 20.02.2020 do godz. 17.00,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 14.02.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie EACEA,
 • osoby do kontaktu: Patryk Żyła, Joanna Baum (Dział Projektów).

ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Celem naboru jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych w krajach programu; efektem projektów powinna być modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. 

 • nabór wniosków trwa do 24.03.2020 do godz. 12.00,
 • dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 17.03.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie Erasmus+,
 • osoby do kontaktu: Patryk Żyła, Joanna Baum (Dział Projektów).

Politechnika Otwarta

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Tom 1. Pierwiastki i związki nieorganiczne” odbyła się 9.12.2019 r. w Auli PG.

Spotkanie miało formułę prezentacji fragmentów książki, które odczytała małżonka Autora – dr hab. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG. Publiczność wysłuchała autentycznych historii i naukowych faktów związanych z oddziaływaniem pierwiastków i substancji chemicznych. W blokach tematycznych „Życie i zdrowie”, „Katastrofy i zagrożenia ekologiczne”, „Żywność i przedmioty codziennego użytku” oraz „Tragedie i zbrodnie” profesor przedstawiła cytaty związanie m.in. z wybuchem elektrowni w Czarnobylu i Fukushimie 1, zastosowaniem litu w urządzeniach elektronicznych czy szkodliwych dodatkach do żywności. Odczyt fragmentów książki wzbogaciła prezentacja multimedialna.

Pomiędzy narracjami goście wysłuchali utworów F. Chopina, C. Debussy’ego, A. Chaczaturiana i D. Poppera w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.

Na zakończenie głos zabrał prof. Aleksander Kołodziejczyk, który dziękował m.in. śp. prof. Jackowi Namieśnikowi za wsparcie przy wydaniu publikacji oraz obecnym władzom uczelni.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym Rektor PG prof. Krzysztof Wilde, profesorowie i pracownicy uczelni oraz goście prywatni.

Książka „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne” dostępna jest w e-sklepie Politechniki Gdańskiej. 

Komunikaty

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG” (zostały ostatnie 4 wolne miejsca):

 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję do obsługi oprogramowania oraz imienny certyfikat uczestnika szkolenia.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Świąteczne upominki z logo PG

Dział Promocji zaprasza do sklepu z upominkami PG. W ofercie idealne prezenty na Mikołajki i pod choinkę – m.in. piękne bombki z logo Politechniki Gdańskiej w odcieniach czerwieni i granatu.

Bombki można kupić pojedynczo w cenie 16 zł oraz pakowane po cztery (dwie granatowe i dwie czerwone) w promocyjnej cenie 40 zł. Te i inne upominki dostępne są w Dziale Promocji (budynek nr 2 mapie kampusu PG) w godz. 8.00–15.00 – płatność gotówką lub kartą. Istnieje również możliwość zakupu upominków w sklepie internetowym: pg.edu.pl/sklep.

Kalendarium

12 grudnia 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Dobrze jest... mieć wsparcie

W ramach Politechniki Otwartej spotkanie z Jankiem Melą – najmłodszym w historii zdobywcą biegunów Ziemi oraz jego mamą Urszulą Melą.
16 grudnia 12.00–15.30

Od HORYZONTU 2020 do HORYZONTU EUROPA

Więcej informacji: https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia
18 grudnia 09.00–11.30

Warsztaty komputerowe o działalności projektowej

Więcej informacji na stronie: https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia
18 grudnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG