Nr 137/5 grudnia 2019

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska najlepszą techniczną uczelnią badawczą. Świętujmy razem wielki sukces naszej Uczelni!

Co oznacza uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej? Jakie wyzwania stoją przed PG w kolejnych latach? Które obszary badawcze będą priorytetowe? – podczas otwartego, uroczystego posiedzenia Senatu PG, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej zaprezentuje plany rozwoju uczelni w związku uzyskaniem statusu „Uczelni Badawczej”. Gościem honorowym uroczystości będzie Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Politechnika Gdańska zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych i II miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dzięki uzyskaniu statusu „Uczelni Badawczej” Politechnika Gdańska corocznie (co najmniej przez siedem lat) będzie otrzymywać zwiększoną o 10 proc. subwencję z budżetu centralnego (ponad 200 mln zł). W ministerialnym konkursie uczelnie oceniane były przez międzynarodowy zespół ekspertów. Media podkreślały fakt, że inicjatywa ministerstwa stanowi przełomowy moment w polskiej nauce.  

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG nauczycielom akademickim zostaną wręczone Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2018: I stopnia oraz nagrody specjalne, a także nagrody za całokształt dorobku. Wręczone zostaną również Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej.

Rektor i Senat PG zapraszają wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu PG w dniu 11.12.2019 r. o godz. 11.15 w Auli PG w Gmachu Głównym.

Transmisja online uroczystości na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube.

Politechnika Gdańska ponownie w gronie najpopularniejszych uczelni w Polsce

W tegorocznej rekrutacji na Politechnice Gdańskiej odnotowano średnio 7 zgłoszeń na jedno miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Ranking najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju, który opublikowało MNiSW, stanowi podsumowanie wyników rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2019/2020. Politechnika Gdańska jest druga w Polsce pod względem liczby wszystkich uczniów biorących udział w rekrutacji. W tym roku kandydaci na studia na PG złożyli ponad 25 tysięcy zgłoszeń. 

Więcej na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nauka

Ponad 5,1 mln zł na badania naukowców z PG

Pięcioro naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS 17 i PRELUDIUM 17. Na realizację projektów badawczych otrzymają w sumie ponad 5,1 mln zł.

Laureatami konkursu OPUS 17 z Politechniki Gdańskiej zostali:

  • prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska (WCh) – projekt „Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania” (konsorcjum: 1. Politechnika Gdańska; 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim), dofinansowanie: 3 011 720 zł;
  • prof. dr hab. inż. Michał Piotr Mrozowski (WETI) – projekt „Nowe filtry fazery i pasywne układy wielofunkcyjne dla przyszłych systemów radiowych”, dofinansowanie: 1 466 850 zł;
  • dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. uczelni (WZiE) – projekt „Zagrożenia związane z wiedzą we współczesnych organizacjach”, dofinansowanie: 313 600 zł.

Laureatkami konkursu PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora, zostały:

Więcej informacji o konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 oraz listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN

Prof. Piotr Grudowski z Indywidualną Polską Nagrodą Jakości

Dnia 26.11.2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918–1921” oraz finał XXV edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. 

Podczas gali dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. uczelni z Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG został uhonorowany Indywidualną Polską Nagrodą Jakości im. Edwarda Kindlarskiego w kategorii: Nauka. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które codzienną pracą potwierdzają swoje zaangażowanie w kształtowanie jakości życia i pracy.

Więcej informacji o Konkursie i nagrodach na stronie www.pnj.pl.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki w konsorcjum projektu DORNA (Horyzont 2020)

Konsorcjum z udziałem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki uzyskało decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach programu Horyzont 2020 (program Marie Skłodowska-Curie Actions: Research and Innovation Staff Exchange, konkurs H2020-MSCA-RISE-2019).

Projekt Development of high reliability motor drives for next generation propulsion applications (DORNA) będzie realizowany przez konsorcjum 11 uczelni i 5 przedsiębiorstw, których prace będą koordynowane przez Uniwersytet Aston z Birmingham w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu przewidziano realizację ośmiu pakietów B+R z zakresu rozwoju nowoczesnych układów napędowych dla transportu. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu serii staży naukowo-przemysłowych w podmiotach tworzących konsorcjum.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 6.12.2019 o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Emila Szepińskiego. Tytuł rozprawy: „Synteza, właściwości oraz zastosowanie cieczy jonowych, pochodnych naturalnych związków organicznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Milewska (PG).

Dnia 9.12.2019 o godz. 11.15 w w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Nierzwickiego. Tytuł rozprawy: „Symulacje biomolekularne jako narzędzie do badania mechanizmów rozpoznania i wiązania pomiędzy białkami”. Promotorzy: dr hab. inż. Jacek Czub (PG), prof. dr hab. Jarosław Marszałek (UG).

Nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 do 31.12.2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z definicją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych.

Kształcenie i dydaktyka

Najlepsi specjaliści w dziedzinie cyfryzacji na Politechnice Gdańskiej

Dzięki udziałowi w ministerialnym projekcie „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych” Politechnika Gdańska weszła w skład konsorcjum 10 uczelni, które kształcić będą studentów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. List intencyjny w tej sprawie pomiędzy uczelnią a ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim, podpisał 20.11.2019 r. prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

WZiE z dofinansowaniem NBP na projekty edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania od Narodowego Banku Polskiego w ramach konkursu pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Projekt ten wpisuje się w społeczną misję Wydziału ZiE oraz Politechniki Gdańskiej – „Kształtowanie dobrych postaw etycznych, obywatelskich, społecznych”.

Projekt ekonomiczny WZiE będzie trwał w dn. 1.01–31.07.2020 r. W ramach działań odbędą się m.in. warsztaty, wizyty studyjne oraz konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich związane z tematyką zarządzania własnymi pieniędzmi, obrotem gotówkowym i bezgotówkowym, bezpieczeństwem dokonywania transakcji oraz przedsiębiorczością.

Wydziałowy zespół projektowy tworzą: dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni, dr Katarzyna Kubiszewska, dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, dr inż. Marcin Potrykus oraz dr Paweł Ziemiański.

Umiędzynarodowienie

Erasmus Day na Politechnice Gdańskiej

Dnia 27.11.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych wyjazdem na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+. W trakcie wydarzenia studenci mogli dowiedzieć się, jak wygląda procedura wyjazdowa oraz jakie dokumenty należy skompletować, aby otrzymać zgodę na wyjazd.

Organizatorami spotkania było stowarzyszenie studentów Erasmus Student Network Gdańsk (ESN Gdańsk) we współpracy z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Relacja zdjęciowa z wydarzenia jest dostępna na profilu Facebook.

Studenci zainteresowani odbyciem części studiów lub stażu zagranicą mogą kontaktować się z koordynatorami wydziałowi programu Erasmus+ (https://pg.edu.pl/international/koordynatorzy) lub bezpośrednio z pracownikami Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Więcej informacji o programie Erasmus+ można znaleźć na stronie DMWA.

Politechnika Otwarta

O chemii przy muzyce. Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka

Politechnika Otwarta zaprasza dn. 9.12.2019 r. o godz. 18.00 do Auli PG na spotkanie promujące najnowszą publikację prof. Aleksandra Kołodziejczyka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Tom 1. Pierwiastki i związki nieorganiczne”.

W trakcie spotkania będzie można wysłuchać fragmentów książki: intrygujących historii i naukowych faktów związanych z oddziaływaniem pierwiastków i substancji chemicznych w naszym świecie.

Odczyt fragmentów książki urozmaicony będzie muzyką Fryderyka Chopina, Claude Debussy'ego oraz Davida Poppera. Utwory tych twórców uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku wykonają na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i klarnecie.

Uczestnicy spotkania będą mogli zakupić książkę oraz otrzymać autograf autora.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/otwarta.

Dobrze jest... mieć wsparcie. Spotkanie z Jankiem Melą i Urszulą Melą

Politechnika Otwarta zaprasza na spotkanie Dobrze jest... mieć wsparcie. Gośćmi będą Janek Mela – najmłodszy w historii zdobywca biegunów Ziemi oraz jego mama Urszula Mela.

Janek Mela jest najmłodszym w historii zdobywcą obu biegunów Ziemi w ciągu jednego roku. Wyczynu tego dokonał w 2004 r. jako 15-latek, wspólnie z Markiem Kamińskim, Wojciechem Ostrowskim i Wojciechem Moskalem. Otrzymał prestiżową nagrodę Kolos 2004 w kategorii Wyczyn roku. Obecnie – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Poza Horyzonty.

Urszula Mela jest psychologiem i psychoterapeutką, bohaterką książki-wywiadu z Katarzyną Węglarczyk pt. „Bóg dał mi kopa w górę”.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Węglarczyk (Wydawnictwo ZNAK).

Gośćmi spotkań z cyklu „Dobrze jest…” są znani artyści, dziennikarze, sportowcy – pasjonaci, którzy opowiadają o sobie, o swoich wyborach i sposobach na życie. Dotychczas wystąpili: dziennikarz Jacek Tacik, himalaistka Kinga Baranowska oraz Bovska – wokalistka.

Więcej informacji na stronie Politechniki Otwartej.

Komunikaty

Grudniowe szkolenia od Web of Science

W grudniu 2019 r. rozpoczęła się nowa edycja szkoleń online organizowanych przez firmę Clarivate Analytics. Celem szkoleń jest prezentacja możliwości takich narzędzi jak m.in. Web of Science i InCites oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania w działalności naukowej.

Terminy szkoleń:

  • Inteligentne wskaźniki: Potrzeba odpowiedzialnego korzystania z metryk badawczych – 17.12.2019 r., godz. 10.00–10.45;
  • Gorące nowości z Web of Science Group – 18.12.2019 r., godz. 13.00–13.45;
  • Selekcja materiałów konferencyjnych do bazy Web of Science Core Collection – 11.12.2019 r., godz. 9.00–10.00; 12.12.2019 r., godz. 13.00–14.00;
  • Selekcja książek do bazy Web of Science Core Collection – 12.12.2019 r., godz. 9.00–10.00; 13.12.2019 r., godz. 11.00–12.00;
  • Web of Science – baza MEDLINE – 12.12.2019 r., godz. 00–12.00; 3.12.2019 r., godz. 9.00–10.00.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję do obsługi oprogramowania oraz imienny certyfikat uczestnika szkolenia.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Zmiany w pilotażowym programie publikowania otwartego Elsevier

Ze względu na wciąż małe wykorzystanie programu publikowania otwartego ICM uzgodniło z firmą Elsevier możliwość włączenia do programu ok. 200 artykułów, które zostały wysłane do wydawcy po 31.05.2019 r. i opublikowanych w modelu subskrypcyjnym przed uruchomieniem programu 2.09.2019 r. Autorzy tych artykułów powinni otrzymać e-mail z ICM z propozycją zmiany modelu oraz specjalnym linkiem przygotowanym przez Elsevier, który pozwala ponownie wypełnić formularz i wybrać publikację otwartą w ramach programu A.

Więcej o samym programie znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Licencje na oprogramowania w CI TASK

Centrum Informatyczne TASK rozszerzyło zakres licencji pakietu SIMULIA, aplikacje: Abaqus/Standard/Explicit – od 1.01.2020 r. dwukrotnie wzrośnie liczba żetonów służących do obliczeń wieloprocesorowych na superkomputerze Tryton.

Wśród obecnie posiadanych zasobów CI TASK znajdują się następujące aplikacje: Matlab, Mathematica, ANSYS, Gaussian i wiele innych. Powyższe oprogramowanie wraz z licencjami akademickimi udostępniane jest bezpłatnie na superkomputerze Tryton i/lub bezpośrednio na lokalnych komputerach pracowników naukowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://task.gda.pl/kdm/programy/.

Zarejestruj się w bazie potencjalnych dawców szpiku na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej każdy zainteresowany może zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku – ruszyła akcja Helpers' Generation, która potrwa do 6.12.2019 r.  

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący powyżej 50 kg i nieposiadający znacznej nadwagi. Zgłaszając się do punktu, należy wypełnić formularz rejestracyjny i pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut. Wyniki badania wraz z danymi z formularza wprowadzane są do bazy dawców komórek macierzystych. Proces trwa ok. 2–3 miesiące. 

Szczegóły i harmonogram akcji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Świąteczne upominki z logo PG

Dział Promocji zaprasza do sklepu z upominkami PG. W ofercie idealne prezenty na Mikołajki i pod choinkę – m.in. piękne bombki z logo Politechniki Gdańskiej w odcieniach czerwieni i granatu.

Bombki można kupić pojedynczo w cenie 16 zł oraz pakowane po cztery (dwie granatowe i dwie czerwone) w promocyjnej cenie 40 zł. Te i inne upominki dostępne są w Dziale Promocji (budynek nr 2 mapie kampusu PG) w godz. 8.00–15.00 – płatność gotówką lub kartą. Istnieje również możliwość zakupu upominków w sklepie internetowym: pg.edu.pl/sklep.

Kalendarium

9 grudnia 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka

Promocja książki prof. Aleksandra Kołodziejczyka pt. "Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Tom 1. Pierwiastki i związki nieorganiczne". Spotkanie połączone z oprawą muzyczną i sprzedażą książek.
11 grudnia 11.15–13.30

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
12 grudnia 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Dobrze jest... mieć wsparcie

W ramach Politechniki Otwartej spotkanie z Jankiem Melą – najmłodszym w historii zdobywcą biegunów Ziemi oraz jego mamą Urszulą Melą.
6 grudnia 19.00–22.00
https://goingapp.pl/evt/2171212/jelonek-masakra-trasa-klasyki-promujacej-nowa-plyte

Koncert zespołu Jelonek

Koncert zespołu Jelonek w ramach: "MASAKRA TRASA KLASYKI" promującej nową płytę!