Nr 136/28 listopada 2019

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska najlepszą techniczną uczelnią badawczą. Świętujmy razem wielki sukces naszej Uczelni!

Co oznacza uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej? Jakie wyzwania stoją przed PG w kolejnych latach? Które obszary badawcze będą priorytetowe? – podczas otwartego, uroczystego posiedzenia Senatu PG, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej zaprezentuje plany rozwoju uczelni w związku uzyskaniem statusu „Uczelni Badawczej”. Gościem honorowym uroczystości będzie Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Politechnika Gdańska zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych i II miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dzięki uzyskaniu statusu „Uczelni Badawczej” Politechnika Gdańska corocznie (co najmniej przez siedem lat) będzie otrzymywać zwiększoną o 10 proc. subwencję z budżetu centralnego (ponad 200 mln zł). W ministerialnym konkursie uczelnie oceniane były przez międzynarodowy zespół ekspertów. Media podkreślały fakt, że inicjatywa ministerstwa stanowi przełomowy moment w polskiej nauce.  

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG nauczycielom akademickim zostaną wręczone Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2018: I stopnia oraz nagrody specjalne, a także nagrody za całokształt dorobku. Wręczone zostaną również Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej.

Rektor i Senat PG zapraszają wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu PG w dniu 11.12.2019 r. o godz. 11.15 w Auli PG w Gmachu Głównym.

Transmisja online uroczystości na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 20 listopada 2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Jarosławowi Górskiemu, prof. PG (WILiŚ) tytułu naukowego profesora,
  • zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Budżetu oraz uchylenia Uchwał Senatu PG nr 8/2016/XXIV z 19 października 2016 r. z późn. zm. oraz 9/2016/XXIV z 19 października 2016 r. z późn. zm.,
  • utworzenia okręgów wyborczych i powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024 na Politechnice Gdańskiej oraz powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej,
  • zmian w Statucie PG,
  • ustalenia programu dla studiów podyplomowych Menedżer HR prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Kwestor, mgr Piotr Lewandowski przedstawił informacje o realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres: styczeń – wrzesień 2019 r.

Nauka

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. inż. Mariusza Szkody z Wydziału Chemicznego

Dr inż. Mariusz Szkoda znalazł się wśród dwunastki najlepszych młodych naukowców z całej Polski, którzy otrzymali Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą rozprawę doktorską oraz działalność naukową w 2018 roku. Rozprawa doktorska pt. „Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym” została do nagrody zgłoszona przez profesora Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2016-2019. Promotorem doktoratu była prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Prof. Jacek Namieśnik w rankingu najczęściej cytowanych naukowców świata

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, zmarły w kwietniu b.r. rektor Politechniki Gdańskiej, znalazł się na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata. W rankingu Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2019 figurują jeszcze tylko trzy nazwiska polskich naukowców.

 Ranking Clarivate Analytics (wcześniej Thomson Reuters) to zestawienie najczęściej cytowanych naukowców z całego świata, które jest co roku aktualizowane. Lista jest tworzona w oparciu o analizę liczby cytowań, przy czym uwzględniane są tylko artykuły wysoko cytowane (znajdujące się w 1 proc. cytowań w danej dziedzinie i roku publikacji) w czasopismach zindeksowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat (w tym przypadku są to lata 2008-2018) w Web of Science Core Collection. Informacje o metodologii rankingu znajdują się [tutaj]. Zestawienie to jest także elementem jednego z najstarszych rankingów najlepszych uczelni wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities.

Tegoroczny ranking Clarivate Analytics objął ok. 6,2 tys. naukowców reprezentujących 1200 instytucji z ponad 60 krajów, w tym 23 laureatów Nagrody Nobla (uwzględniając trzech tegorocznych). Najwięcej naukowców, spośród tych, którzy znaleźli się na tej prestiżowej liście pochodzi z USA. Wśród uczelni najsilniejszą reprezentację posiada Uniwersytet Harvarda.

Oprócz prof. Jacka Namieśnika na liście znalazło się trzech polskich kardiologów: prof. Piotr Ponikowski (p.o. rektora Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), prof. Adam Torbicki (Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku), prof. Michał Tendera (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).

Młodzi naukowcy z PG ze stypendiami ministra

Sześcioro wybitnie zdolnych młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się w gronie stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Minister Jarosław Gowin uhonorował naukowców, którzy „prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu”.

 W gronie stypendystów ministra znaleźli się: dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka (Wydział Chemiczny), dr inż.  Mariusz Marć (Wydział Chemiczny), dr Adam Marszk(Wydział Zarządzania i Ekonomii), dr Rafał Andrzejczyk(Wydział Mechaniczny), dr inż. Tomasz Muszyński (Wydział Mechaniczny) i dr inż. Karolina Cysewska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

Laureaci z Politechniki Gdańskiej będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez trzy lata. 

W tym roku stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na łączną kwotę 40 mln zł przyznano 211 wybitnym  młodym naukowcom. Lista laureatów dostępna jest na stronie MNiSW.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (WCh)
prof. dr hab. inż. Anna Dołęga (WCh)
STOPIEŃ NAUKOWY
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka (WCh)

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

28.11.2019 o godzinie 12:15 w Sali 300 Gmachu Głównego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Koguta. Tytuł rozprawy: „Termodynamika oddziaływań i przejść strukturalnych DNA w układach wodnych na podstawie symulacji metodą dynamiki molekularnej”. Promotor: dr hab. inż. Jacek Czub (PG); Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marcin Hoffmann (UAM Poznań), prof. dr hab. inż. Wiesław Nowak (UMK Toruń).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dnia 3.12.2019 o godz. 13.00 w sali 140 NE – Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż.Artura Malinowskiego. Tytuł rozprawy: „Zastosowanie bajtowo adresowanej pamięci NVRAM do zwiększenia wydajności wybranych aplikacji równoległych wykorzystujących MPI I/O”. Promotor: dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG.

Wiedza płynąca z baz patentowych jako cenne źródło informacji

W dniach 4-5 listopada w Dublinie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. High-growth technology business conference, w której na imienne zaproszenie Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), wzięła udział rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska.
Politechniczny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB (PATent LIBrary - OIP), umocowany strukturalnie w Zespole Rzeczników Patentowych, jeden z 28 w Polsce i z ponad 300 utworzonych z inicjatywy EPO w krajach europejskich, znalazł się w gronie 10 wytypowanych do udziału w tych obradach.

Przedstawiciele OIP wzięli udział w dyskusji nt. roli informacji patentowej i zadań ośrodków informacji patentowej.
EPO przedstawił nowe wyniki badań statystycznych z 2018 roku, wskazujące, że podmioty posiadające patenty lub inne formy praw własności przemysłowej odnotowują wyższy wzrost i rozwój gospodarczy. W szczególności podkreślono, że istotne znaczenie w tym systemie odgrywają uczelnie wyższe. Wśród liczby wszystkich zgłoszeń patentowych w EPO, 9% stanowiły zgłoszenia z uczelni wyższych.
Warto dodać, że Politechnika Gdańska znalazła się na czwartej pozycji w rankingu polskich zgłaszających w zakresie liczby europejskich zgłoszeń patentowych w 2018 r.

Informacja patentowa daje orientację w aktualnym stanie techniki, jej tendencjach rozwojowych, a nawet pozwala je antycypować, jest ważnym źródłem inspiracji twórczej. Wiedza płynąca z baz patentowych jest cennym źródłem informacji dla prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, jak i podejmowania właściwych decyzji gospodarczych.
OIP PG przeprowadza badania stanu techniki w danej dziedzinie, prowadzi szkolenia z zakresu baz patentowych, pomaga zidentyfikować najważniejszych wynalazców, śledzić tendencje rozwoju techniki, znaleźć nisze rynkowe i potencjalnych partnerów biznesowych.
OIP PG stara się na bieżąco ulepszać i wzbogacać swoje usługi, dostosowując je do aktualności i trendów, oraz wymogów użytkowników, w tym naukowców i przedsiębiorców.

Internacjonalizacja

Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Dezhou w Chinach otwierają laboratorium

Na Uniwersytecie  Dezhou w Chinach zostało otwarte polsko-chińskie laboratorium inżynierii elektromechanicznej. W uroczystości udział wzięli: profesor Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju oraz Li Yonping, prorektor Uniwersytetu Dezhou, a także szefowie Biura Spraw Naukowych, Biura Badań Naukowych, Biura Współpracy Międzynarodowej, Szkoły Nauk Politycznych i Prawa, Wyższej Szkoły Chemii i Inżynierii Chemicznej, Wyższej Szkoły Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej oraz Szkoły Tekstyliów i Odzieży.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w Aktualnościach

Komunikaty

Politechnika Gdańska liderem akcji „Kręć kilometry dla Gdańska” wśród gdańskich uczelni

Prawie 158 tysięcy kilometrów przejechali na rowerze we wrześniu i październiku studenci, pracownicy i sympatycy Politechniki Gdańskiej. Na rower wsiadali niemal 20 tysięcy razy, zdobywając w sumie 1 064 924 punkty. Dzięki temu Politechnika zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni, daleko na trasie zostawiając Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Informacja finansowa systemu księgowego Teta dla kierowników projektów

Na portalu Moja PG udostępniona została aplikacja zawierająca informacje finansowe o prowadzonych projektach w systemie księgowym Teta. Osoby realizujące projekty mogą uzyskać niezbędne uprawnienia za pośrednictwem Helpdesku PG: cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk . Możliwy jest także udział w dedykowanym szkoleniu. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt mailowy helpdesk@pg.edu.pl.

Kalendarium

11 grudnia 11.15–13.30

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
1 grudnia 17.30–23.59
http://www.kwadratowa.pl/event/jesien-z-bazuna-4/

Jesień z Bazuną

Zapraszamy 1 grudnia na kolejną edycję corocznego wydarzenia "JESIEŃ Z BAZUNĄ". Na scenie wystąpi Lubelska Federacja Bardów oraz Czerwony Tulipan. Wstęp Wolny.
2 grudnia 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Anatomia fake news - spotkanie z blogerami Crazy Nauka

Spotkanie w ramach cyklu #CiekawiNauki. Gośćmi będą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, twórcy największego w Polsce bloga popularnonaukowego Crazy Nauka.
3 grudnia 19.00–21.00
https://goingapp.pl/evt/2178381/koncert-zimowy-kuba-jurzyk-paulina-grochowska-jan-jarecki-golden-gate-string-quartet

Koncert Zimowy

Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu Kuby Jurzyka, Pauliny Grochowskiej (wokale), Golden Gate String Quartet i Jana Jareckiego (piano). Nie zabraknie największych świątecznych zagranicznych hitów.
6 grudnia 19.00–22.00
https://goingapp.pl/evt/2171212/jelonek-masakra-trasa-klasyki-promujacej-nowa-plyte

Koncert zespołu Jelonek

Koncert zespołu Jelonek w ramach: "MASAKRA TRASA KLASYKI" promującej nową płytę!