Nr 131/24 października 2019

Z życia uczelni

Prof. Józef Woźniak (WETI) rzecznikiem praw i wartości akademickich PG

Senat PG na posiedzeniu 16.10.2019 r. powołał prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka (WETI) na funkcję rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 1.11.2019–31.08.2020.

Do zadań rzecznika należy w szczególności: prowadzenie mediacji i rozwiązywanie sporów między członkami wspólnoty Uczelni oraz dbałość o dobry wizerunek Uczelni. Rzecznik w ramach pełnienia swojej funkcji ma prawo do:

 • kierowania pisemnych wniosków do organów Uczelni lub do osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni;
 • wglądu do dokumentów Uczelni, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 • udziału w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni z prawem głosu oraz udziału w charakterze obserwatora we wszystkich etapach postępowania związanego z dochodzeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej członków wspólnoty Uczelni, w tym do przedstawiania swojego stanowiska w sprawie rzecznikowi dyscyplinarnemu lub komisji dyscyplinarnej.

Budżet Obywatelski IV edycja

Od 23.10.2019 r. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego PG. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i będą zrealizowane do końca 2020 r.

Zapraszam wszystkich studentów i pracowników do aktywnego udziału w IV edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej! Czeka na Was pół miliona złotych, zgłaszajcie projekty, głosujcie, bo na pewno warto. Razem możemy zmieniać uczelnię i kampus – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Na uczelnianym kanale w portalu YouTube można obejrzeć film prezentujący realizacje projeków, w którym rektor PG zaprasza wszystkich studentów i pracowników uczelni do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BO.

Do rozdysponowania jest łącznie 500 tys. zł (350 tys. zł na realizację projektów pracowniczych, 150 tys. zł – na projekty studenckie). W ramach poprzednich trzech edycji BO PG wybranych zostało 11 projektów pracowniczych i 12 studenckich.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2020:

 • 23.10–6.11.2019 – przyjmowanie propozycji projektów,
 • 20.11.2019 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania,
 • 27.11–4.12.2019 – głosowanie,
 • 11.12.2019 – ogłoszenie listy rankingowej projektów,
 • 18.12.2019 ­– termin składania pisemnych odwołań,
 • 8.01.2020 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji,
 • styczeń–grudzień 2020 – realizacja zwycięskich projektów.

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego PG, w tym regulamin i szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 16.10.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania rzecznika praw i wartości akademickich,
 • zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia powołanej na kadencję 2016–2020, tj. do 31.08.2020 r.,
 • zasad i trybu nadawania tytułu Osobowość Politechniki Gdańskiej oraz wzoru wyróżnienia,
 • ustanowienia Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej oraz zasad wyróżnienia wpisem do Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej,
 • przyporządkowania kierunku studiów Fizyka techniczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów dla tego kierunku do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • umieszczenia w Gmachu Głównym PG tablicy upamiętniającej pomoc niesioną w 1956 r. przez studentów politechniki oraz gdańszczan Węgrom walczącym o suwerenność swojego kraju,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów Politechnika Dostępna oraz Laboratorium PRACE 2: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie.

Prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, przedstawił sprawozdanie z rekrutacji obywateli polskich na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020, a rektor, prof. Krzysztof Wilde, zaprezentował propozycje zmian w statucie.

Osobowość Politechniki Gdańskiej

W dniu 16.10.2019 r. Senat PG podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu nadawania tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej” oraz wzoru wyróżnienia. „Osobowość Politechniki Gdańskiej” jest jednym z akademickich tytułów wymienionych w § 13 Statutu Uczelni „Godności, tytuły i wyróżnienia Uczelni”, uchwalonym 29.04.2019 r.

Taki tytuł przyznaje Senat PG raz w roku kalendarzowym, po zaopiniowaniu przez Kapitułę Godności Honorowych i Wyróżnień Politechniki Gdańskiej, którą tworzą: rektor jako przewodniczący oraz byli rektorzy PG; z inicjatywą wyróżnienia mogą wystąpić: rektor, dziekan, dyrektor instytutu uczelnianego oraz organizacje i stowarzyszenia działające przy Politechnice Gdańskiej.

Nadanie tytułu wiąże się z wręczeniem okolicznościowego dyplomu oraz wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”.

„Złota Księga Politechniki Gdańskiej”

Senat PG na posiedzeniu w dn. 16.10.2019 r. podjął uchwałę o ustanowieniu „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”. Jest to forma szczególnego uhonorowania osób związanych z Uczelnią, których aktywność w pracy zawodowej na rzecz PG, a także aktywność zawodowa w różnych dziedzinach życia naukowego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego, społecznego, organizacyjnego czy działalności publicznej, przynosi chlubę Uczelni.

Wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” honoruje się:

 • pionierów PG, doktorów honoris causa PG, pracowników nauki PG legitymujących się tytułem profesor emeritus i honorowy profesor emeritus, osoby wyróżnione tytułem „Osobowość Politechniki Gdańskiej”, absolwentów legitymujących się tytułem „Najlepszy student PG”;
 • osoby pracujące na Uczelni oraz pracujących na rzecz gospodarki w swojej dziedzinie nauki, legitymujących się uznanym dorobkiem zawodowym krajowym i/lub zagranicznym, potwierdzonym osiągnięciami wdrożeniowymi bądź organizacyjnymi przynoszącymi wymierne efekty dla gospodarki regionu i/lub kraju, a także uznanymi realizacjami (np. w architekturze, budownictwie, elektronice i informatyce, mechanice, okrętownictwie i in.).

Z inicjatywą wyróżnienia wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” mogą wystąpić: rektor, dziekan, dyrektor instytutu uczelnianego, organizacje i stowarzyszenia działające przy Politechnice Gdańskiej oraz organizacje pracodawców i stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Decyzję o wpisie podejmuje rektor po zaopiniowaniu przez Kapitułę Godności Honorowych i Wyróżnień Politechniki Gdańskiej. Księga będzie prowadzona w formie elektronicznej w językach polskim i angielskim na stronie internetowej PG. Wpisu dokonuje się dwa razy w roku.

Nauka

Konkurs "Wspólne przedsięwzięcia EuroHPC"

 • projekty badawcze można składać w czterech konkursach:

- panel 1: Towards extreme scale technologies and applications (trzy konkursy),
- panel 2: Innovating and widening the HPC use and skills base (jeden konkurs);

NAWA – wymiana bilateralna między Polską a Chińską Republiką Ludową

 • cel: wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Chin,
 • maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA – 35 tys. zł,
 • nabór wniosków trwa do 3.12.2019 do godz. 15.00,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 25.11.2019 (poniedziałek),
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/,
 • osoby do kontaktu: Beata Kucharska, Dział Projektów.

Preselekcja polskich wniosków do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2019)

 • przedmiot i cel dofinansowania: polsko-chińskie projekty badawcze realizowane w dyscyplinach: technologie informacyjno-komunikacyjne; energetyczne; środowiskowe i inżynieria materiałów;
 • termin naboru wniosków: 27.11.2019;
 • informacje o konkursie na stronie https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 28.10.2019 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Damiana Chojnackiego. Tytuł rozprawy: „Parametryczna estymacja widma lokalnie stacjonarnych procesów losowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki; promotor pomocniczy: dr inż Marcin Ciołek.

Kształcenie i dydaktyka

XXVII „Wieczór z Ekonomią”

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG zaprasza na kolejny „Wieczór z Ekonomią”. Gościem prof. Piotra Dominiaka będzie dr hab. Andrzej Lisak, prof. uczelni, który wygłosi wykład pt. „Racjonalność w ekonomii. Mapa problemu”. Spotkanie odbędzie się 24.10.2019 r. (czwartek), o godz. 18.00, w sali 318/319 (budynek WZiE).

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję do obsługi oprogramowania oraz imienny certyfikat uczestnika szkolenia.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Stypendia dla uzdolnionych studentów pierwszego roku

Wzorem lat ubiegłych studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Wniosek należy złożyć do 4.11.2019 r. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a także osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.

Więcej informacji na stronie internetowej na stronie https://pg.edu.pl w Aktualnościach.

Dostęp testowy do bazy World Scientific Publication

Do 31.10.2019 r. trwa dostęp testowy do książek i czasopism elektronicznych World Scientific Publishing. Dostępne są kolekcje opracowane z myślą o uczelniach technicznych; zakres tematyczny: matematyka, fizyka, materiałoznawstwo, informatyka, inżynieria/inżynieria materiałowa, IT.

World Scientific Publishing jest wydawcą akademickim książek i czasopism naukowych, technicznych i medycznych. Zapewnia elektroniczny dostęp do szerokiego spektrum publikacji z zakresu nauk ścisłych oraz humanistycznych. Dostęp pod linkiem: https://www.worldscientific.com/

Kalendarium

23 października–6 listopada
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/

Budżet Obywatelski PG IV edycja – zgłaszanie projektów

Od 23.10.2019 r. pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłaszać propozycje do czwartej edycji BO PG. Do rozdysponowania na projekty pracownicze i studenckie jest łącznie pół miliona złotych.
24 października 17.30–19.15

Spotkanie politechnicznego klubu sztucznej inteligencji

Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie klubu AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji, który działa na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w Gmachu B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Audytorium 1P).
24 października 18.00–20.00

XXVII „Wieczór z Ekonomią”

Gościem prof. Piotra Dominiaka będzie dr hab. Andrzej Lisak, prof. uczelni, który wygłosi wykład na temat „Racjonalność w ekonomii. Mapa problemu”.
28 października–30 października
https://all-about-economy.zie.pg.gda.pl

All About Economy Film Meeting

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się II edycja międzynarodowego "ECONOMY FILM MEETING" – festiwal starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych z naukowym komentarzem.
29 października 09.00–16.00
http://www.atp.ug.edu.pl/

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2019

Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier/
29 października 12.00–15.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-warsztaty-ostatnie-konkursy-w-programie-,891

Konkurs w programie HORYZONT 2020. Przygotuj z nami budżet

Celem spotkania jest zaprezentowanie sposobu kształtowania budżetu w projektach Horyzontu 2020. Warsztaty w formie ćwiczeniowej.
8 listopada 19.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert "In memoriam"

Koncert w Archikatedrze Oliwskiej wykonają: Polska Orkiestra Kameralna Sopot, Akademicki Chóru Politechniki Gdańskiej oraz uznani soliści. W repertuarze "Requiem" W.A. Mozarta.
13 listopada–14 listopada
http://www.womenintechsummit.pl./

Perspektywy Women in Tech Summit 2019

Politechnika Gdańska jest partnerem akademickim Międzynarodowego Kongresu „Perspektywy Women in Tech Summit 2019”, który odbędzie się w Warszawie.