Nr 126/4 lipca 2019

Z życia uczelni

„Jestem optymistą” – wywiad z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG

W najnowszym numerze „Pisma PG” opublikowany został wywiad z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem Politechniki Gdańskiej. W trakcie rozmowy rektor opowiedział o najważniejszych kierunkach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, o swoich planach i głównych zamierzeniach.

Najnowsze wydanie „Pisma PG”, w którym można przeczytać także m.in. o przyznaniu prof. Janowi Awrejcewiczowi doktoratu honoris causa Politechniki Gdańskiej oraz o ponad 66 mln zł dofinansowania na budowę Centrum Kompetencji STOS, dostępne jest w wersji elektronicznej https://pg.edu.pl/pismo lub w wersji drukowanej w Dziale Promocji (budynek nr 2 na mapie kampusu https://campus.pg.edu.pl/).

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa współpracuje z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej, w ramach którego obie strony będą m.in. wspólnie aplikować o granty krajowe i zagraniczne na realizację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

W porozumieniu znalazły się zapisy dotyczące prowadzenia wykładów przez pracowników portu, organizacji wizyt studyjnych na jego terenie, współpracy ZMPG SA ze studentami przy realizacji prac inżynierskich oraz magisterskich (w tym dostarczenie tematów), a także organizacji praktyk studenckich i staży przemysłowych.

Sygnatariuszami porozumienia są dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. 

Pracownicy Politechniki Gdańskiej laureatami ogólnopolskiego konkursu Mistrz Techniki

Ogólnopolska Komisja Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nagrodziła rozwiązanie techniczne pn. „Poprawa energochłonności oczyszczalni ścieków w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania” prestiżowym tytułem Mistrza Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska. Autorzy rozwiązania:

 • dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek,
 • dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek,
 • dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz,
 • mgr inż. Rafał Węglarek,
 • dr inż. Ewa Zaborowska,
 • dr inż. Marek Chodnicki.

Wręczenie nagrody odbyło się 13.06.2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który został zwołany wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich. 

W ramach projektu opracowano uniwersalny system sterowania napowietrzaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków. Jego wdrożenie pozwoliło na zmniejszenie energochłonności układów technologicznych przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganego efektu ekologicznego i wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Projekt realizowany w l. 2016–2018 sfinansowano ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rozwiązanie zdobyło również I miejsce w ramach konkursu organizowanego przez Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o. „Innowacje WOD-KAN 2018” w kategorii Projekt badawczy.

Pełna informacja na stronie https://wilis.pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. 

Podsumowanie projektu HEDGEHOG

Zespół projektu HEDGEHOG (High Quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat flow and Oscillation measurement from Gdańsk), który w ramach programu REXUS/BEXUS Student Experiment Programme, koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), został wysłany rakietą w przestrzeń kosmiczną, podsumował na Politechnice Gdańskiej dotychczasowe rezultaty przedsięwzięcia i zaprezentował fragment rakiety.

Projekt stanowi wzorcowy sposób realizowania zarówno dydaktyki, jak i pracy naukowej. Jako rektor bardzo chętnie będę wspierał realizację i rozwijanie tego typu projektów – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Celem eksperymentu naukowego HEDGEHOG było zbadanie środowiska dynamicznego (drgań i przyspieszeń) oraz termicznego rakiety sondażowej. Na pokładzie rakiety z „gdańskim eksperymentem”, która wystartowała na początku marca z kosmodromu Esrange w Kirunie w północnej Szwecji i wzbiła się w przestrzeń kosmiczną na wysokość ponad 80 kilometrów, znalazł się m.in. nowatorski czujnik strumienia ciepła opracowany przez mgr. inż. Adama Dąbrowskiego, nagrodzony w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Urządzenie zostało w czerwcu opatentowane, a eksperyment zaowocował publikacją mgr. inż. Adama Dąbrowskiego w prestiżowym czasopiśmie „PLOS ONE”.

W ramach kontynuacji badań, studenci z Koła Naukowego Mechantroniki Stosowanej „ARMS”, wraz z członkami zespołu HEDGEHOG, pracują obecnie nad nowym projektem kosmicznym „GDArms”, który jest realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną w ramach programu „Spin Your Thesis”.

Eksperyment HEDGEHOG powstał w interdyscyplinarnym zespole, który tworzyli:

 • Adam Dąbrowski, doktorant, asystent w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym;
 • Jacek Goczkowski, student – międzywydziałowy kierunek Technologie Kosmiczne i Satelitarne – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Mechaniczny;
 • Szymon Krawczuk, student – Inżynieria Biomedyczna, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;
 • Karol Pelzner, student – Elektronika i Telekomunikacja, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;

przy współpracy Agnieszki Elwertowskiej, studentki kierunku Automatyka i Robotyka, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. 

Studenckie wizje dworca PKS i zagospodarowania rejonu Blaszanka w Gdańsku

Rozstrzygnięto studencki konkurs na projekty koncepcyjne nowego dworca PKS przy ul. 3 Maja i zagospodarowania rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów laureatom w 11. edycji konkursu, organizowanego we współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Wydziału Architektury PG, odbyła się 25.06.2019 r.

I. W konkursie na projekt koncepcyjny nowego dworca PKS w Gdańsku nie przyznano pierwszej nagrody. Nagrodzono następujące prace:

 • II nagroda w wysokości 3,5 tys. zł, zespół w składzie: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid;
 • III nagroda w wysokości 2,5 tys. zł, zespół w składzie: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.
 • I wyróżnienie w wysokości 1 tys. zł, zespół w składzie: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawicz;
 • II wyróżnienie w wysokości 1 tys. zł, zespół w składzie: Irem Eray, Faez Ibrahim, Paulina Sosnowska.

II. W konkursie na projekt koncepcyjny zagospodarowania rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku nagrodzono następujące prace:

 • I nagroda w wysokości 6 tys. zł, zespół w składzie: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała;
 • II nagroda w wysokości 3,5 tys. zł została przyznana pracy zespołu w składzie: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski;
 • III nagroda w wysokości 2,5 tys. zł, zespół w składzie: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska.

Pełna informacja na stronie https://www.gdansk.pl/urzad-miejski w zakładce Wiadomości.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 26.06.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów;
 • opinii senatu na temat zmiany terminu połączenia Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i utworzenia na ich bazie nowego wydziału;
 • ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021;
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania i Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Fizyka dla nauczycieli; Inżynieria danychData Science; Matematyka dla nauczycieli; Programowanie i bazy danych prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Kadry i płace; Kadry i płace – poziom II; Lean Six Sigma Black Belt oraz Rachunkowość i finanse prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za 2018 r.;
 • zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na 2019 r.;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast.

Sprawozdanie z działalności Centrum Informatycznego TASK przedstawił dyrektor prof. Henryk Krawczyk .

Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2018

Senat PG na posiedzeniu w dn. 26.06.2019 r. zatwierdził „Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2018”. Politechnika Gdańska w 2018 r. mogła pochwalić się licznymi sukcesami: awanse w najważniejszych rankingach, osiągnięcie optymalnego wskaźnika SSR w skali całej uczelni, rosnąca aktywność naukowa jej pracowników, a także triumfy sportowe.

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w repozytorium (dostęp po zalogowaniu).

Nauka

Dr inż. Piotr Rajchowski (WETI) reprezentantem młodych naukowców w projekcie IRACON

Dr inż. Piotr Rajchowski (Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI) został wybrany reprezentantem młodych naukowców ECI (Early Carrier Investigator) międzynarodowego projektu IRACON. Swoją kadencję będzie pełnił aż do zakończenia akcji COST CA15104 propagując i koordynując działania projektu związane m.in. z nawiązywaniem współpracy pomiędzy młodymi naukowcami i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, wdrażaniem młodych naukowców w świat nauki np. poprzez krótkookresowe misje badawcze STSM (Short-Term Scientific Missions) oraz rozpowszechnianiem wyników badań prowadzonych w ramach projektu IRACON na forum międzynarodowym.

Bliższe informacje na stronie http://www.iracon.org/the-core-group/ i https://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/aktualnosci/.

Doktorantka Alicja Olejniczak (WETI) zdobyła nagrodę na KKRRiT 2019

Doktorantka z Wydziału ETI mgr inż. Alicja Olejniczak zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2019, która odbyła się w dn. 25–27.06.2019 r. Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia, nagrodzony referat nosi tytuł „Detekcja warunków LOS i NLOS w środowisku wewnątrzbudynkowym przy użyciu algorytmu głębokiego uczenia”.

Bliższe informacje na stronie https://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-i-sieci-radiokomunikacyjnych/aktualnosci/.

Nabory w ramach konkursów: MAESTRO 11, UWERTURA 4 i SONATA BIS 9

 • MAESTRO 11 – finansowanie pionierskich badań naukowych; konkurs skierowany do doświadczonych naukowców;   
 • UWERTURA 4 – finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC;
 • SONATA BIS 9 – dedykowany dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat w momencie składania wniosku; projekt ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego;
 • termin składania wniosków do NCN: 17.09.2019 r.;
 • zgłoszenie projektu wygenerowane z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do dn. 10.09.2019 r.;
 • bliższe informacje na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • Advanced Academic English: 1–12.07.2019 r. 
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Basen CSA PG otwarty w wakacje

W okresie wakacyjnym, tj. 8.07–30.08.2019 r. duży basen Politechniki Gdańskiej będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. Jednorazowy koszt wejścia na basen wynosi 15 zł.

Kalendarium

1 lipca–5 lipca
http://gwgt.mif.pg.gda.pl

Workshop on Graph Theory

The Gdańsk Workshop on Graph Theory (GWGT) is an annual, informal workshop whose goal is to provide a forum for scientists to meet, present their work, interact, and establish collaborations in the field of Graph Theory
1 lipca–5 lipca

Letnia Szkoła Uczenia Głębokiego na WETI

W dn. 1–5.07.2019 r. Katedra Inżynierii Biomedycznej, organizuje na Wydziale ETI drugą edycję Międzynarodowej Letniej Szkoły Uczenia Głębokiego (International Summer School on Deep Learning).
3 lipca–12 lipca
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci

Letnia szkoła modernizmu na WA

Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu.
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
10 lipca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
19 września–20 września
https://pg.edu.pl/etee2019/

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej.
19 września–20 września
https://qualitygdansk.eu/indexpl.php

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.