Nr 122/6 czerwca 2019

Z życia uczelni

Prof. Krzysztof Wilde nowym Rektorem Politechniki Gdańskiej

Rektor Wilde Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został 41. Rektorem Politechniki Gdańskiej. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza.

Nowy Rektor PG został wybrany w tajnym głosowaniu podczas zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się 3.06.2019.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG urodził się 11.01.1966 r. w Gdańsku. Jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem około 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science – h-index 18, Google Scholar – 20, Scopus – 19, cytowanych ponad 1600 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał 4 patenty, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W środowisku gospodarczym postrzegany jako twórczy naukowiec i skuteczny menedżer.

W latach 1984–1989 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Japonii, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Tokijskiego. W latach 1995–1999 pracował tam kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora uczelni. W 2002 roku Rada Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Jego rozprawa habilitacyjna została wyróżniona, a w 2004 roku uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 2002-2004 był prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2004-2008 jako pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zrealizował trudną misję kierowania jednostką powstałą z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 2015 roku kieruje Katedrą Wytrzymałości Materiałów. W 2016 roku został ponownie wybrany na funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Krzysztof Wilde bardzo aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2016 roku Komitetu Mechaniki PAN. Przewodniczy Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów. Jest doświadczonym doradcą w zespołach specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku został powołany na przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Od 2019 roku przewodniczy dwóm innym zespołom doradczym: do spraw infrastruktury badawczej oraz do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.

Promotor 6 rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich. Recenzent 8 rozpraw doktorskich, w tym jednej dla Teknillinen korkeakoulu (Techniczny Uniwersytet Helsiński), recenzował też 12 postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego oraz 12 o uzyskanie tytułu naukowego profesora, w tym jedno o przyznanie tytułu doktora honoris causa.

Ceniony nauczyciel i wychowawca, konsekwentnie wspierający kreatywność i zaangażowanie studentów. Regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach życia akademickiego współpracując z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi. Jest członkiem Zarządu Głównego AZS i prezesem AZS Gdańsk.

Wiedza i osiągnięcia zawodowe zapewniły mu niekwestionowaną pozycję w środowisku branżowym. Działa na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w oddziale pomorskim pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. Szczególną troskę przywiązuje do zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Prywatnie mąż Anity, ojciec dwóch córek Sary i Darii oraz syna Szymona.

Współtwórca innowacyjnego leku, prof. Ryszard Andruszkiewicz, wspiera talenty naukowe

Fundacja FOSTER, której pomysłodawcą jest prof. Ryszard Andruszkiewicz przekazała środki, które umożliwiły zakup najwyższej klasy sprzętu badawczego Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG, z którą profesor związał swoją karierę naukową:

 • chromatograf cieczowy typu Combi Flash NEXTGEN 300+ firmy Teledyne ISCO;
 • chromatograf cieczowy z tandemowym spektrometrem mas jako układem detekcyjnym produkcji Agilent Technologies;
 • konfokalny mikroskop skaningowy firmy Carl Zeiss Jena z oprogramowaniem.

Uroczyste przekazanie urządzeń, w którym uczestniczyli prof. Ryszard Andruszkiewicz z rodziną, prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego, oraz Anna Gołębiowska, prezes Fundacji FOSTER, nastąpiło w połowie maja.

Pełna informacja na stronie internetowej www.pg.edu.pl w Aktualnościach.

Czerwona Róża 2019 – nasze koło naukowe ponownie najlepsze

W tegorocznej edycji konkursu statuetkę Czerwonej Róży i stypendium w wysokości 12 tys. zł w kategorii koło naukowe otrzymało Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE, które w finale pokonało siedem kół z pomorskich uczelni. Gala wręczenia nagród odbyła się w niedzielę na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

SimLE to koło naukowe, którego celem jest realizacja projektów technicznych, takich, jak m.in.: Stardust (misje balonów stratosferycznych, zbudowanie komory próżniowej i systemu stabilizacji rakiety), SimBa (budowa aktywnie sterowanych rakiet niskiego pułapu), Seafarer (budowa autonomicznego jachtu żaglowego), Skyhawk (budowa symulatora samolotu Cessna 172N).

W tegorocznej edycji konkursu finalistą w kategorii najlepszy student jest Jędrzej Wrzaskowski z Wydziału Mechanicznego (kierunek energetyka). Statuetkę, samochód osobowy i tytuł najlepszego studenta w tym roku zdobyła Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pełna informacja na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Reportaż w telewizji TVN o inż. Lisie Adityi, absolwentce PG

W programie „Dzień Dobry TVN” wyemitowany został reportaż Łukasza Zagórskiego „Lisa – studentka o wielkim sercu”, w którym przedstawiona została historia pochodzącej z Indonezji niedawnej studentki, a obecnie absolwentki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Reportaż można obejrzeć na stronie programu dziendobry.tvn.pl

Nauka

Laureaci z PG w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku przyznało nagrody i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r.:

w kategorii nauk humanistyczno-społecznych:

 • dr Adam Marszk (WZiE PG) – wyróżnienie

 w kategorii nauk ścisłych i o Ziemi:

 • dr inż. Justyna Płotka-Wasylka (WCh PG) – nagroda za publikację “A new tool for the evaluation of the analytical procedure: Green Analytical Procedure Index”
 • dr inż. Piotr Mironowicz (WETI PG) – wyróżnienie

 w kategorii nauk technicznych:

 • dr inż. Jacek Tomków (WM PG) – wyróżnienie
 • mgr inż. Łukasz Zedler (WCh PG) – wyróżnienie

Pełna lista nagrodzonych naukowców na stronie Oddziału PAN w Gdańsku http://www.gdansk.pan.pl/ w zakładce NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców.

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe nagrodzili badaczki z PG

Rozprawy doktorskie badaczek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wyróżniono dorocznymi nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk technicznych.

Dr inż. Dominika Sobotka zaproponowała rozwiązanie problemu związków azotu zawartych w ściekach, a dr inż. Katarzyna Szepietowska opracowała nowatorską metodę probabilistyczną wspomagania chirurgów w leczeniu przepuklin brzusznych.

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe corocznie przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk Biologicznych i Medycznych, Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych, Nauk Technicznych oraz Nauk o Ziemi. Szczegóły dotyczące działalności towarzystwa oraz przyznawanych przez nie nagród można znaleźć na stronie http://gtn.cba.pl/.

Pełna informacja na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Grzegorz Graff (WFTiMS) będzie realizował międzynarodowy projekt

Projekt dr. hab. Grzegorza Graffa, prof nadzw. PG (WFTiMS), ''Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań'' otrzymał finansowanie o wartości 561 120 PLN w ramach programu SHENG 1. SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

W ramach projektu polski zespół współpracować będzie z grupą naukowców chińskich pod kierunkiem prof. Haibao Duan z Academy of Mathematics and Systems Science.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Nagroda w Konkursie TECHNICUS dla książki prof. D. Świsulskiego (WEiA)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, organizator Konkursu TECHNICUS, nagrodziła Pucharem TECHNICUS 2019 książkę autorstwa prof. Dariusza Świsulskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” w kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną”.

Wręczenie nagrody odbędzie się 14.06.2019 r. na Politechnice Krakowskiej podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich zwołanego wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich w Krakowie.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach tradycyjnych oraz online: 10.06.2019 i 12.06.2019 r., w godz. 12.00–17.00; WEBINAR odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 17.00 lub 14.06 godz. 9.00 (do ustalenia z prowadzącym);
 • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019 r., w godz. 12.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Wkrótce rozpoczną się zapisy na letnią edycję kursu języka angielskiego, który odbędzie się w dn. 1–12.07.2019 r.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Czerwcowe szkolenia online od Clarivate Analytics

Od 18.06.2019 r. rusza kolejna seria szkoleń online od firmy Clarivate Analytics dotyczących przede wszystkim bazy Web of Science oraz innych baz i narzędzi wspierających naukowców w procesie badawczym, tj. Journal Citation Reports i Kopernio. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Szczegółowe informacje oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/ w Aktualnościach. 

Seminarium „Symulacja w nauce i przemyśle”

Dn. 12.06.2019 r. o godz. 9.00 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Audytorium prof. H. Sipowicza odbędzie się seminarium dla pracowników, doktorantów i studentów PG „Symulacja w nauce i przemyśle” zorganizowane przez firmę Mesco. Seminarium poświęcone jest tematyce symulacji komputerowej i jej zastosowaniu w badaniach naukowych oraz procesie projektowania.

Zapisy na warsztaty przyjmuje mailem mgr inż. Jacek Frost jacfrost@pg.edu.pl.

Nabór do Programu im. Mieczysława Bekkera (NAWA)

 • cel: wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej; środki mogą być przeznaczone na wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest: odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • uczestnicy: naukowcy i nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;
 • termin naboru wniosków upływa 18.06.2019 r. o godz. 15.00;
 • dokumenty należy składać poprzez system elektroniczny NAWA; 
 • więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie.

Szkolenie "Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism"

W dn. 26.06.2019 r.  o godz. 10.00 w sali multimedialnej 100/4 Biblioteki PG odbędzie się szkolenie "Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism", które poprowadzi dr inż. Katarzyna Gaca-Zając, przedstawicielka firmy Elsevier. Na szkoleniu omawiane będą m.in.: zakres bazy Scopus, kryteria oceny i wyboru czasopism, omówienie procesu oceny czasopism, utrzymanie jakości czasopism, wsparcie dla lokalnych czasopism naukowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Link do rejestracji: https://forms.gle/Hj3dNpn3EeRyGjeq5.

Bezpłatne szkolenia dla kadry akademickiej PG w ramach projektu POWER 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla kadry dydaktycznej;
 • Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora).

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dn. 10.06.2019 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż.Macieja Kraszewskiego. Tytuł rozprawy: „Zastosowanie czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów dla poprawy właściwości metrologicznych systemów optycznej tomografii koherentnej”. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Pluciński prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy dr inż. Marcin Strąkowski (PG).

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTiMS

Dnia 10.06.2019 r. o godz. 12.15 w sali 121GG odbędzie się  obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Winiarza pt. „Właściwości strukturalne i elektryczne domieszkowanego niobianu i tytanianu itru". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG.

Politechnika Otwarta

Muzyka letniej nocy – koncert plenerowy przed Gmachem Głównym PG

W sobotę 15.06.2019 r. w godz. 21.00–22.30 na dziedzińcu przed Gmachem Głównym odbędzie się drugi otwarty koncert plenerowy. Koncert organizowany jest w ramach Politechniki Otwartej. Wstęp wolny.  

W pierwszej części koncertu zagra Santander Orchestra, która pod batutą Sebastiana Perłowskiego wykona kompozycje Wojciecha Kilara, Astora Piazzolli, Hansa Zimmera oraz przygotowane specjalnie na tę okazję przez Adama Sztabę aranżacje utworów muzyki rozrywkowej, m.in. zespołu Queen.

W drugiej części koncertu zabrzmi latynoamerykańska klasyka – „Misa Criolla” Ariela Ramireza w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej i zespołu Del Ande pod dyrekcją Mariusza Mroza.  

Koncert poprowadzi Agnieszka Oszczyk. Mecenasem koncertu jest Santander Bank Polska. Patroni medialni: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, płyń Pod Prąd.  Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach.  

Sport

Lekkoatleci obronili tytuł Akademickich Mistrzów Polski

Reprezentacja lekkoatletów z PG na Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbyły się w dn. 23–26.05.2019 r. w Łodzi zwyciężyła w punktacji drużynowej.

Medale indywidualnie w punktacji generalnej zdobyli:

 • Paulina Borys – skok wzwyż,
 • Przemysław Adamski – bieg na 200 m,
 • Filip Janowski – bieg na 1500 m,
 • Wojciech Makurat – rzut dyskiem,
 • Wiktor Mertka – rzut oszczepem.

Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski reprezentantek Biega ZiE w biegach przełajowych

Zawodniczki wydziałowej drużyny biegowej Biega ZiE zajęły miejsca na podium w dwóch różnych kategoriach w VI edycji SILGAN Ćwierćmaraton – Mistrzostwa Polski MASTERS w biegach przełajowych na dystansie 10 540 metrów:

 • dr Magdalena Popowska – zdobyła tytuł Mistrza Polski;
 • dr inż. Marzena Grzesiak – zdobyła tytuł Wicemistrza Polski.

Sportowa Politechnika Kids ze wsparciem Fundacji Santander

Projekt Sportowej Politechniki Kids uzyskał wsparcie finansowe Fundacji Santander Bank Polska w ramach projektu Bank Młodych Mistrzów Sportu. Zajęcia Politechniki Kids skierowane są do uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wieku 2,5–5 lat.

Zajęcia odbywać się będą w soboty o godz. 9.00 w hali CSA PG przy Al. Zwycięstwa 12. Dla pracowników PG przygotowana jest specjalna oferta cenowa. Więcej informacji podano na stronie https://csa.pg.edu.pl/.

Kalendarium

15 czerwca 21.00–22.30

Muzyka Letniej Nocy

Drugi koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej "Muzyka Letniej Nocy"
18 czerwca 17.00–19.00

III Debata podatkowa – problemy bezpieczeństwa podatkowego

Otwarte trzecie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE PG nt. praktycznych aspektów związanych z problemami bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców.
24 czerwca–28 czerwca

Szkoła letnia na WCh

Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
24 czerwca–25 czerwca

Jean Monnet Symposium – seminarium i warsztaty na WZiE

Bezpłatne seminaria i warsztaty z badań nad realną i nominalną konwergencją; analizy sieciowej i wykorzystania danych z badania budżetów gospodarstw – https://zie.pg.edu.pl/jeanmonnet_chair/jean-monnet-symposium1.
3 lipca–12 lipca
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci

Letnia szkoła modernizmu na WA

Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu.
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.