Nr 120/23 maja 2019

Z życia uczelni

Ostateczna lista kandydatów na rektora PG

Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu dn. 21.05.2019 r. dokonała sprawdzenia złożenia przez zgłoszonych kandydatów oświadczeń i na tej podstawie ogłosiła ostateczną listę kandydatów na Rektora PG. 

O stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej ubiegać się będą (według kolejności alfabetycznej nazwisk):

 • prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG.

UKW opublikowała również zaktualizowaną listę elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów uprawnionych do głosowania w wyborach.

Biogramy kandydatów oraz ich programy wyborcze będą publikowane w witrynie https://pg.edu.pl/wybory-2019-2020 oraz w Biuletynie Informacyjnym Politechniki Gdańskiej. Kandydaci na stanowisko rektora przedstawią swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym dn. 29.05.2019 r. (środa) o godz. 11.15 w Auli PG.

Wybory Rektora PG odbędą się w poniedziałek, 3.06.2019 r. Ich zwycięzca będzie pełnić swą funkcję do 31.08.2020 r.

Pełną treść komunikatów UKW podano w witrynie https://pg.edu.pl/wybory-2019-2020.

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej – podsumowanie

Trzecia edycja Europejskiej Nocy Muzeów na Politechnice Gdańskiej była rekordowa pod względem frekwencji. Nasz kampus 18 maja w godz. 19.00–1.00 odwiedziło ponad 1500 gości. Wśród wielu atrakcji: wycieczek, pokazów naukowych, gier i wydarzeń artystycznych, każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie.

Europejska Noc Muzeów na PG spotkała się z entuzjastycznymi recenzjami. Najlepsza Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Tu każdy może uratować świat lub ewentualnie poczuć się jak wariat. A odrobina szaleństwa czasami dobrze robi każdemu – komentowała jedna z użytkowniczek serwisu Facebook. Uczestnicy chwalili różnorodność atrakcji i przyjazną atmosferę.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 15.05.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na rektora zgłoszonego przez Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej;
 • wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia rad dyscyplin naukowych oraz rad dziedzin naukowych na okres 1.01.2019–31.08.2020 r. oraz ich liczebności;
 • uchylenia Uchwał Senatu PG: nr 137/2018/XXIV z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej oraz nr 138/2018/XXIV z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania udziału wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania przez nich prawami autorskimi w wynagrodzeniu z tytułu stosunku pracy;
 • wyrażenia opinii dotyczącej wymiaru zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020;
 • zatwierdzenia zasad podziału subwencji w 2019 r.;
 • nadania jednej z ulic Gdańska nazwy prof. Ignacego Adamczewskiego;
 • nadania Laboratorium Spawalnictwa Wydziału Mechanicznego imienia prof. Włodzimierza Walczaka oraz umieszczenia napisu przy wejściu do laboratorium.

Nauka

Awanse

STOPNIE NAUKOWE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych
dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz (WCh)
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
dr hab. inż. Robert Tylingo (WCh)
dr hab. inż. Piotr Borowiecki (WETI)
dr hab. inż. Jacek Skibicki (WEiA)
STANOWISKA 
Stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (WETI)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego  
dr hab. inż. Roman Kotłowski (WCh) 
dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska (WCh)
dr hab. inż. Dorota Warmińska (WCh) 
dr hab. Katarzyna Jankowska (WILiŚ)
dr hab. inż. Marcin Kujawa (WILiŚ)

Realizacja Strategii HR4R PG

W najbliższych dniach nauczyciele akademiccy PG otrzymają drogą e-mailową informacje o dostępności w portalu MojaPG aktów prawnych PG, wskazanych jako kluczowe w Strategii HR4R (Human Resources for Researchers) PG wraz z prośbą o zapoznanie się z nimi. Zgodnie ze wskaźnikami realizacji zadań upowszechnienia tychże dokumentów oczekiwany poziom zapoznania się naukowców PG ma wynieść powyżej 90%.

Prośba o potwierdzenie zapoznania się z aktami prawnymi dotyczyć będzie:

 • Statutu PG;
 • Kodeksu Etyki PG;
 • Regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG;
 • Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na PG;
 • Zarządzenia Rektora w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowych informacji udzielają: Marta Jankowska, tel. 58 348 63 39 i Agnieszka Lendzion, tel. 58 348 63 38 z Działu Zarządzania Jakością

Szkoły letnie na Politechnice Gdańskiej

Zjawiska międzyfazowe, architektura modernizmu oraz algorytmy i struktury danych będą tematami szkół letnich organizowanych przez poszczególne wydziały Politechniki Gdańskiej.

XIV Szkoła Letnia „Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce”

 • Organizator: Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PG we współpracy z koordynatorem sieci SURUZ – IKiFP PAN w Krakowie
 • Cel: poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz szeroko rozumianych zjawisk międzyfazowych, w tym otrzymywania i zastosowania surfaktantów i układów zdyspergowanych oraz micelarnych, a także otrzymywania nano- i mikrostruktur
 • Uczestnicy: doktoranci, młodzi pracownicy nauki
 • Czas trwania: 24–28.06.2019 r.
 • WWW: https://chem.pg.edu.pl/sudomie

Międzynarodowa Szkoła Letnia na temat uczenia głębokiego / International Summer School on Deep Learning

 • Organizator: Katedra Inżynierii Biomedycznej WETI PG
 • Cel: uczestnicy wezmą udział w wykładach i szkoleniach na temat sztucznej inteligencji, w szczególności uczenia głębokiego przygotowanych przez ponad 20 ekspertów (doświadczonych pracowników akademickich i reprezentantów firm)
 • Uczestnicy: doktoranci i pracownicy naukowi
 • Czas trwania: 1–5.07.2019 r.  
 • WWW: http://2019.dl-lab.eu/

Letnia Szkoła Modernizmu „Gdynia, Lwów – architektura, ochrona, popularyzacja”

 • Organizator: Wydział Architektury PG
 • Cel: zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu na przykładach architektury okresu dwudziestolecia międzywojennego i powojennej  z Gdyni i Gdańska oraz Lwowa
 • Uczestnicy: program skierowany jest do architektów i konserwatorów, badaczy architektury, pracowników biur konserwatorskich w administracji gminnej i wojewódzkiej oraz studentów studiów II stopnia i doktoranckich, z zakresu architektury, konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury
 • Czas trwania: 3–12.07.2019 r.
 • ECTS: 4 pkt
 • WWW: https://arch.pg.edu.pl/ (zakładka Aktualności)

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Algorytmy i struktury danych”

 • Organizator: Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG
 • Cel: program tworzy sześć 7-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które będą prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych
 • Uczestnicy: studenci i doktoranci oraz inne osoby zainteresowane algorytmiką i teorią grafów
 • Czas trwania: 6–12.07.2019 r.
 • ECTS: 5 pkt
 • WWW: https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/advanced-science

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach tradycyjnych oraz online: 5, 10, 12.06.2019 r., w godz. 12.00–17.00; WEBINAR odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 17.00 lub 14.06 godz. 9.00 (do ustalenia z prowadzącym);
 • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019 r., w godz. 12.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Wkrótce uruchomione zostaną również zapisy na letnią edycję kursu języka angielskiego, który odbędzie się w okresie 1–16.07.2019 r.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

ORLEN wyróżni prace badawcze pracowników jednostek naukowych

PKN ORLEN SA w ramach wspierania inicjatyw naukowych ogłosił Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN SA przez pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych w okresie od 1.07.2018–30.06.2019.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.07.2019 r. Bliższe informacje o Konkursie, w  tym regulamin dostępne są na stronie https://www.orlen.pl/ w zakładce Biuro Prasowe (komunikat z dn. 25.04.2019 r.).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dn. 11.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Hoffmanna. Tytuł rozprawy: „Metoda i system adaptacyjnego sterowania parametrami
algorytmu syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG.

Komunikaty

Apel KRASP i Parlamentu Studentów RP

Obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskiej przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju. To właśnie dzięki Unii Europejskiej w każdym jej kraju członkowskim polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa jak obywatele tego kraju.

Jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma swojej roli w Unii Europejskiej, korzystała z przysługujących jej praw, a obywatele czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jako członkowie polskiego społeczeństwa mamy możliwość udziału w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Zadaniem Parlamentu jest współdecydowanie o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii i dotyczących jej państw członkowskich, odnoszących się m.in. do szkolnictwa wyższego.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwracają się zatem do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni, z apelem o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niech nie pozostanie nam – Polakom – obojętny rozwój i nasza przyszłość. Oddajmy swój głos.

 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 
Przewodniczący KRASP

Dominik Leżański
Przewodniczący PSRP

Kalendarium

22 maja–25 maja
http://festiwal.pg.edu.pl

Bałtycki Festiwal Nauki

Bliższe informacje i program dostępny na stronie www.festiwal.pg.edu.pl. Na niektóre zajęcia wymagana jest rejestracja, wstęp bezpłatny.
24 maja 09.00–13.00

Dzień Jakości PG

VII Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości Politechniki Gdańskiej". Sala Senatu PG.
27 maja–31 maja

Stypendia dla młodych naukowców

Do 31.05.2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie OSF.
27 maja 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Dobrze jest... wejść na szczyt. Spotkanie z Kingą Baranowską

Kinga Baranowska, himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, będzie gościem drugiego spotkania z cyklu "Dobrze jest...". Organizatorami są Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Górka i Politechnika Otwarta
29 maja 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).
30 maja 09.00–14.00

SIMULIA Optimization Day

Centrum Informatyczne TASK oraz BUDSOFT zapraszają na seminarium "SIMULIA Optimization Day". Więcej informacji na stronie internetowej: https://task.gda.pl/nowosci/2019/simulia-optimization-day/
24 czerwca–28 czerwca

Szkoła letnia na WCh

Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
3 lipca–12 lipca
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci

Letnia szkoła modernizmu na WA

Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu.
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.