Nr 119/16 maja 2019

Z życia uczelni

Rada Uczelni PG wskazała kandydata na Rektora PG zaopiniowanego przez Senat PG

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, proces wyboru nowego Rektora Politechniki Gdańskiej ma przebiegać dwutorowo. Jedna ścieżka przewiduje postępowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem wyborczym, druga natomiast umożliwia zgłoszenie i wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni.

Rada Uczelni Politechniki Gdańskiej wskazała do zaopiniowania przez Senat PG dwóch kandydatów:

 • prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego, prof. zw. PG,
 • prof. dr. hab. inż. Janusza Smulko, prof. zw. PG.

W swoim uzasadnieniu członkowie Rady Uczelni napisali: W tym trudnym momencie, w którym znalazła się Politechnika Gdańska, w trosce o kontynuację rozpoczętych procesów wdrażania Ustawy 2.0 oraz wyzwań stojących w związku z tym przed władzami Uczelni w najbliższych miesiącach, Rada Uczelni wnosi o zaopiniowanie przez Senat dwóch kandydatów na Rektora. W swojej decyzji członkowie Rady Uczelni są zgodni, że proces dostosowywania Uczelni do wymagań Ustawy 2.0 nie powinien być w żaden sposób zatrzymany ani istotnie zmieniany. W opinii członków Rady Uczelni słusznym wydaje się więc zgłoszenie kandydatów z grona obecnych prorektorów, mocno zaangażowanych w sprawy transformacyjne, a jednocześnie spełniających wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na posiedzeniu dn. 15.05.2019 r. Senat PG wyraził swoją opinię wobec kandydatów w głosowaniu tajnym. Na obu oddano po 37 ważnych głosów. Na prof. Janusza T. Cieślińskiego głosowało 25 senatorów (9 zagłosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu). Za prof. Januszem Smulko opowiedziało się 18 senatorów (12 zagłosowało przeciw, 7 wstrzymało się od głosu).

Podczas swojego kolejnego posiedzenia Rada Uczelni podjęła uchwałę o wskazaniu prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego, prof. zw. PG oraz prof. dr. hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG jako kandydatów na Rektora.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności 6 członków Rady i przekazana do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Z treścią Uchwały Rady Uczelni można zapoznać się tutaj

Politechnika, mój dom – wieczór pamięci prof. Jacka Namieśnika

Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 19.05.2019 r. do Akademickiego Klubu PG „KWADRATOWA” na wieczór poświęcony pamięci prof. Jacka Namieśnika, śp. rektora Politechniki Gdańskiej. Zmarłego rektora i wybitnego naukowca wspominać będą jego współpracownicy i przyjaciele.

W trakcie wieczoru wystąpią artyści: Łukasz Nowak i Adam Marańda, Magdalena Lewandowska, grupa BEZ JACKA i grupa U STUDNI.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 (klub będzie otwarty od godz. 16.30) i potrwa ok. 2,5 godz. Wstęp wolny. Parkingi na terenie Politechniki Gdańskiej będą ogólnodostępne.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Prof. Julita Wasilczuk w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Prezydent RP Andrzej Duda powołał dr hab. Julitę Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG w skład Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Radę tworzą wybitni praktycy biznesu, naukowcy i prawnicy, którzy będą szukać rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie firm na polskim rynku oraz promować przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.prezydent.pl/aktualnosci w zakładce Wydarzenia. 

Nauka

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej

Dn. 18.04.2019 r. została utworzona Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN). Szkoła rozpocznie kształcenie doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej, w tym program kształcenia i zasady rekrutacji można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/.

Dodatkowo informujemy, że MNiSW opublikowało relację z wystąpienia śp. prof. Jacka Namieśnika, rektora PG podczas sesji panelowej „Szkoły doktorskie” w ramach debaty NKN (Narodowego Kongresu Nauki) Forum, która odbyła się 20.03.2019 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oferta IMP PAN dla doktorantów

Oferta IMP PAN dotycząca współpracy badawczej jest skierowana do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy zainteresowani są kontynuowaniem pracy naukowej w obszarach: fizyka, mechanika lub AI. Badania dotyczyć będą zastosowań metod sztucznej inteligencji w monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych https://pg.edu.pl/dsn/ w Aktualnościach.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich PG

Trwa rekrutacja na szkolenie realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG": autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda przyznawana jest za artykuł o tematyce związanej z teorią lub praktyką edukacyjną. W 2019 r. Nagroda Czerneckiego zostanie przyznana w trzech kategoriach:

 • artykuł naukowy (nagroda 10 tys. zł); 
 • artykuł publicystyczny (nagroda 10 tys. zł); 
 • artykuł profesjonalny (nagroda 10 tys. zł). 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest podzielna. Kapituła Konkursu może dokonać podziału Nagrody i tym samym nagrodzić większą liczbę prac w każdej kategorii.

Zgłoszenia artykułów przyjmowane są do 31.05.2019 r. 

Warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań

Dn. 7.05.2019 r. odbyły się w Sali Senatu PG warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
które poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej European Research Council.

Zapis spotkania jest dostępny na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31.05.2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców (doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie). 

Wniosek przygotowuje się w systemie ZSUN/OSF, a następnie przesyła na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP. Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium jest rektor Uczelni (lub upoważniony prorektor). Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych. Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych. Wnioski należy przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28.05.2019 r.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Makowiecka (malmakow@pg.edu.pl, tel. 348 66 49), Mariusz Madajczyk (mariuszm@pg.edu.pl, tel. 58 347 24 71). Szczegółowe informacje na stronie https://pg.edu.pl/dsn/ w zakładce Aktualności. 

Konkurs w ramach współpracy Polska – Berlin/Brandenburgia

 • przedmiot i cel dofinansowania: wspólne projekty badawcze w obszarze fotoniki;
 • nabór wniosków międzynarodowych: do 28.06.2019 r., godz. 14.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019, w godz. 12.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 r. i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych; 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Konkurs Individual Fellowships w programie HORYZONT 2020

 • przedmiot i cel dofinansowania: grant badawczy realizowany w zagranicznej instytucji przez indywidualnego naukowca;
 • nabór wniosków międzynarodowych: do 11.09.2019 r.; godz. 17.00;
 • informacje o konkursie na stronie portalu KE;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 17.05.2019 o godz. 12.00 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Musiejuka. Tytuł rozprawy: „Opracowanie nowej metody syntezy niesymetrycznych disulfanów winylowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (PG).

24.05.2019 o godz. 9.00 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Jana Licy. Tytuł rozprawy: „Mielotoksyczna i stadialnie specyficzna aktywność antrapirydazonów”. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski, prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dn. 20.05.2019 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Lentki. Tytuł rozprawy: „Metody analizy szumów typu 1/f generowanych w strukturach porowatych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Szewczyk.

Sport

Reprezentacja PG zdobyła medale na AMP w Trójboju Siłowym

Reprezentantki Politechniki Gdańskiej zdobyły złote medale w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji uczelni technicznych podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym, które odbyły się w dn. 3–5.05.2019 r. w Katowicach. Reprezentanci PG zajęli II miejsce w klasyfikacji generalnej i I w klasyfikacji uczelni technicznych.

Trenerem sekcji jest Marek Marchlewski.

Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

18 maja–19 maja

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach
19 maja 17.00–19.30

Wieczór pamięci prof. Jacka Namieśnika

Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 19.05.2019 r. do Akademickiego Klubu PG „KWADRATOWA” na wieczór poświęcony pamięci prof. Jacka Namieśnika, śp. rektora Politechniki Gdańskiej.
22 maja–25 maja
http://festiwal.pg.edu.pl

Bałtycki Festiwal Nauki

Bliższe informacje i program dostępny na stronie www.festiwal.pg.edu.pl. Na niektóre zajęcia wymagana jest rejestracja, wstęp bezpłatny.
27 maja–31 maja

Stypendia dla młodych naukowców

Do 31.05.2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie OSF.
27 maja 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Dobrze jest... wejść na szczyt. Spotkanie z Kingą Baranowską

Kinga Baranowska, himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, będzie gościem drugiego spotkania z cyklu "Dobrze jest...". Organizatorami są Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Górka i Politechnika Otwarta
30 maja 09.00–14.00

SIMULIA Optimization Day

Centrum Informatyczne TASK oraz BUDSOFT zapraszają na seminarium "SIMULIA Optimization Day". Więcej informacji na stronie internetowej: https://task.gda.pl/nowosci/2019/simulia-optimization-day/
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.