Nr 11/27 października 2016

Z życia uczelni

Wizyta na Uniwersytecie w Sousse

W połowie września br. delegacja pracowników Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie, w składzie: Janina Wiekiera, Agnieszka Łukowicz, Emilia Miszewska-Urbańska oraz Marcin Szczepański uczestniczyła w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie w Sousse (Tunezja) w ramach programu Erasmus + Partner Countries.
Spotkania dotyczyły systemu szkolnictwa wyższego obowiązującego w obu krajach, projektów badawczych prowadzonych przez poszczególne jednostki oraz problemów z jakimi zmagają się w swojej pracy pracownicy uczelni wyższych.
Efektem wizyty jest możliwość podjęcia dłuższej współpracy i wspólnych badań, wymiany studentów i wykładowców m.in. w 1st Baltic Conference for Students and Young Researchers – BalCon 2017.
Politechnika Gdańska i uczelnia goszcząca – Université de Sousse podpisały umowę dotyczącą wzajemnej wymiany nauczycieli akademickich, pracowników i studentów. Finansowanie mobilności jest możliwe dzięki funduszowi Unii Europejskiej.

Konkurs „Studia z Przyszłością”

Celem II edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” jest wyróżnianie i promowanie najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Zgłoszenia obejmują kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyska kierunek realizowany według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, odpowiadający potrzebom rynku pracy.
Organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Patronat medialny TVP Info, patronat honorowy sprawują m.in. Konfederacja Lewiatan i Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 18.11.2016 r., więcej informacji podano na stronie http://www.studiazprzyszloscia.pl.

Komercjalizacja i prace badawcze – spotkanie

11.10.2016 r . na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom komercjalizacji i realizacji prac badawczych we współpracy z przemysłem. Spotkanie prowadzili Krzysztof Malicki – prezes Excento sp. z o.o. oraz Jerzy Buszke z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, którzy przedstawili pracownikom Wydziału szczególnie ważne kwestie związane m.in. z własnością intelektualną i prawami autorskimi, zawieraniem umów z partnerami przemysłowymi, udostępnianiem, ochroną i wykorzystywaniem wyników prac badawczych prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz wyceną technologii.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat PG na posiedzeniu 19.10.2016 r. przyjął uchwały w sprawie zmian w Statucie PG, powołania Senackiej Komisji ds. Internacjonalizacji oraz Senackiej Komisji ds. Komercjalizacji, Technologii i Współpracy z Gospodarką. Senat przyjął także wersję anglojęzyczną Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG.

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie skali ocen i obliczania średniej ważonej w roku akademickim 2016/2017, a także w sprawie planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG (zwanego Strategią HR4RPG).

Ponadto prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Marek Dzida przekazał informację o wynikach rekrutacji na studia na semestr zimowy 2016/2017, prof. Alicja Konczakowska podsumowała działalność Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016, zaś kanclerz Marek Tłok omówił temat zamówień publicznych.

Nowe zasady awansu pracowników naukowych

Senat zatwierdził zmiany w Statucie PG, które umożliwią uproszczenie ścieżek awansu na stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego i pozwolą na rezygnację z procedur konkursowych dla awansujących nauczycieli akademickich. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad awansu i zatrudniania ureguluje zarządzenie rektora w tej sprawie.

Awans naukowy

• uzyskanie tytułu profesora nauk fizycznych: prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS);
• nadanie przez Radę Wydziału Chemicznego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych: dr hab. inż. Jacek Czub, dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, dr hab. Katarzyna Kazimierczuk, dr hab. Beata Zalewska-Piątek, dr hab. inż. Artur Zieliński;
• nadanie przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, dr hab. inż. Marek Wójcikowski;
• nadanie przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych: dr hab. Piotr Bartłomiejczyk (WFTiMS);
• nadanie przez Radę Wydziału Zarządzania i Ekonomii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: dr hab. inż. Aleksandra Parteka.

Nauka

Konkurs ERC Consolidator Grant 2017

Do 9.02.2017 r. trwa nabór w konkursie ERC Consolidator Grants (Europejska Rada ds. Badań Naukowych). Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 7 lat temu i nie wcześniej niż 12 lat temu.

Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określa wnioskodawca. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html. Osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Konkurs na wymianę osobową naukowców

Do 31.12.2016 r. trwa nabór wniosków na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą w latach 2017–2019. Środki przyznawane przez obie strony przeznaczone będą wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów), MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów – http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/belgia-walonia/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela_20161017.html. Osoba do kontaktu: Beata Toma, Małgorzata Makowiecka, Dział Projektów.

Program Erasmus+ na rok 2017

Komisja Europejska opublikowała terminy składania wniosków w nadchodzącym 2017 r. Pierwsze nabory przewidziano już w lutym 2017 r. Z pełną treścią zaproszenia do składania wniosków można zapoznać się na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN. Osoby do kontaktu: Joanna Kłosińska, Monika Bizewska, Dział Projektów.

Innowacje

Zapraszamy do udziau w impact'16 fintech/insurtech

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „impact'16 fintech/insurtech”, które odbędzie się w dniach 7–8.12.2016 r. we Wrocławiu. Celem organizowanego wydarzenia są m.in. spotkania startupów oraz studentów/dydaktyków związanych z dziedziną fintech (m.in. cyberbezpieczeństwo, wirtualne waluty, sztuczna inteligencja, ocena ryzyka finansowego) z przedstawicielami biznesu (bankami, korporacjami) w celu nawiązania współpracy. Ponadto, podczas kongresu odbędą się panele dyskusyjne, wystąpienia twórców najciekawszych pomysłów z dziedziny fintech (na kształt wystąpień TEDx) oraz edu hackathon.

Informacje dotyczące zarówno grudniowego kongresu impact'16 fintech/insurtech, jak i I edycji impact dostępne są na stronie internetowej http://impactcee.com.

Komunikaty

Dofinansowanie do wypoczynku – wypłata zimowa

Dział Osobowy przypomina, że 31.10.2016 (poniedziałek) upływa termin uaktualnienia, uzupełnienia (zaświadczenia o kontynuowaniu nauki) oraz składania wniosków o wypłatę dofinansowania do wypoczynku zimowego (w przypadku pracowników, którzy w 2016 r. nie złożyli wniosku). Komunikat dotyczący zimowej wypłaty dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.gda.pl.

Kalendarium

5 listopada 11.15–14.00

Święto Wydziału FTiMS

z okazji 32 rocznicy utworzenia Wydziału FTiMS, miejsce: Audytorium Maximum, Gmach Główny, godz. 11:15, szczegóły na stronie http://ftims.pg.edu.pl
7 listopada 13.15–15.00

Inauguracja roku akademickiego dla doktorantów

Zapraszamy na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 dla doktorantów Politechniki Gdańskiej. Program uroczystości można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.
16 listopada 13.15–16.00

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15
29 października 19.00–21.00

Mecz I Ligi Futsalu

Mecz I Ligi Futsalu AZS Uniwersytet Warszawski – Politechnika Gdańska; miejsce: Warszawa
30 października 16.00–18.00

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet AZS Uniwersytet Gdański – Politechnika Gdańska; miejsce: Miejska Hala Sportowa, Kołobrzeska 63, 80-397 Gdańsk
30 października 15.00–17.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej Decka Pelplin – Politechnika Gdańska; miejsce: Pelplin