Nr 107/28 lutego 2019

Z życia uczelni

"Forum gospodarcze" w TVP 3 o Politechnice Gdańskiej

Innowacyjność, wdrożenia i internacjonalizacja to główne tematy poświęconego Politechnice Gdańskiej odcinka programu „Forum gospodarcze” w TVP3 Gdańsk. Wyemitowano w nim rozmowę redaktora Piotra Świąca z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem PG o wdrożonych wynalazkach i działaniach mających przynieść Politechnice Gdańskiej status uniwersytetu badawczego. Rektor opowiadał także o pozyskiwaniu studentów i naukowców z zagranicy.

Zaprezentowano innowacyjne projekty opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i przedstawiono działalność Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. W programie wypowiedział się także prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji oraz doktoranci z Kazachstanu i Indii.

„Forum gospodarcze” można obejrzeć na stronie internetowej TVP3 Gdańsk.

Ogólnopolskie media o ekowynalazku z PG

Informacje o ekologicznych sztućcach jednorazowego użytku wytwarzanych z innowacyjnej kompozycji polimerowej stworzonej przez zespół naukowców z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG ukazały się już w kilkunastu różnych programach telewizyjnych. Ekologiczne sztućce cieszą się równie dużym zainteresowaniem radia i prasy.

Opublikowany na profilu Politechniki Gdańskiej w serwisie Facebook post o ekosztućcach zobaczyło ponad 63 tys. osób. Bliższe informacje o wynalazku na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach. 

Prof. Marek Wysocki w Radzie Społecznej w gdańskim Biurze RPO

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury został powołany na członka Rady Społecznej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku. Rady Społeczne przy Rzeczniku Praw Obywatelskich mają one charakter doradczy dla Rzecznika i jego Pełnomocników Terenowych, stanowią ich wsparcie w poszczególnych regionach.

Nagrodzone projekty grupowe studentów WETI

W XIV edycji konkursu na projekty grupowe realizowane na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki przyznano dwie nagrody dziekana:

 • I miejsce – „Mobilny robot inspekcyjny dla inteligentnych budynków”, autorzy: Kamil Domański, Jakub Dreliszak, Marek Buła, opiekun: dr inż. Łukasz Kulas;
 • II miejsce – „Domowa stacja pomiaru jakości powietrza”, autorzy: Błażej Błaszczuk, Małgorzata Kraszewska, Patryk Forniewicz, opiekun: dr inż. Piotr Fiertek.

Szczegółowe informacje o konkursie i pozostałych wyróżnionych projektach podano na stronie internetowej w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 20.02.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia kandydatów do Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej;
 • zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej;
 • nadania jednej z ulic Gdańska nazwy prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE II i IWE III prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, Inżynieria ropy i gazu prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, a także Kadry i płace oraz Zarządzanie projektami prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik przedstawił stan prac związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0 na Politechnice Gdańskiej.

Ustawa 2.0

Pełnomocnik ds. organizacji szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §17 ust. 5 Statutu PG z dniem 14.02.2019 r. rektor powołał prof. Michała Mrozowskiego, prof. zw. PG do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora PG ds. organizacji Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej.

Wybrane dyscypliny naukowe wg stanu na dzień 19.02.2019 r.

Na witrynie Ustawa 2.0 zostały opublikowane zaktualizowane wyniki wyborów dyscyplin naukowych dokonanych przez pracowników PG na podstawie deklaracji o prowadzonej działalności badawczej wg stanu na dzień 19.02.2019 r.  

Nauka

Parametry bibliometryczne pracowników PG

W zakładce parametry bibliometryczne zamieszczono zestawienia zawierające wskaźniki bibliometryczne (liczba niezależnych cytowań, indeks Hirscha oraz liczba prac indeksowanych na Web of Science) zarówno w postaci jednej zbiorczej listy dla pracowników PG oraz w rozbiciu na poszczególne wydziały. W tej edycji analizowano cały dorobek pracowników, a nie tylko ten z afiliacją naszej Alma Mater

W terminie późniejszym, przed Świętem Politechniki Gdańskiej (27.03.2019), zostanie opublikowana aktualna lista samodzielnych pracowników naukowych z informacją o liczbie wypromowanych doktorów (w charakterze promotora lub współpromotora).

Nagroda za pracę z zakresu olimpizmu

Monografia habilitacyjna dr. hab. inż. Krystiana Zawadzkiego z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG pt. "Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych" została nagrodzona w VIII Konkursie na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Nagrodę przyznała Polska Akademia Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Granty NCN na projekty naukowców z PG

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pozyskali ponad 5,8 mln zł na realizację projektów badawczych w ramach konkursów SONATA BIS 8 i HARMONIA 10 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursu SONATA BIS do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty:

 • „Badania nowych rodzajów mediów ekstrakcyjnych i sorpcyjnych” – dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG, WCh, kwota dofinansowania: 1 448,36 tys. zł;
 • „Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury” – dr inż. Sebastian Molin, WETI, kwota dofinansowania: 1 977 tys. zł;
 • „Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do degradacji farmaceutyków w fazie wodnej” – dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, WCh, kwota dofinansowania: 1 616 tys. zł.

W konkursie HARMONIA do finansowania zakwalifikowano projekt „Nowe materiały wykazujące elektronowe i magnetyczne korelacje”– kierownik projektu dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, WFTiMS, kwota dofinansowania: 826 tys. zł.

Z wynikami konkursów można zapoznać się na stronie NCN.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA

prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik (WCh)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski (WEiA) 

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński (WCh) 
dr hab. inż. Maciej Śmiechowski (WCh)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

dr hab. inż. Anna Stanisławska-Sachadyn (WCh) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych

dr hab. Paweł Pilarczyk (WFTiMS) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz (WM) 

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego

prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski (WEiA)
prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz (WZiE)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc (WCh) 
dr hab. inż. Krzysztof Żakowski (WCh)
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk (WETI) 
dr hab. inż. Marcin Kulawiak (WETI) 
dr hab. inż. Paweł Wierzba  (WETI) 
dr hab. inż. Tomasz Kolerski (WILiŚ) 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dnia 12.03.2019 r. o godz. 12.00 w sali 300 (Gmach Główny PG) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Weroniki Mazurkiewicz pt. "Współczesne instrumenty kształtowania obrzeżnych struktur miejskich o charakterze kompleksowym". Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG, drugi promotor: dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Justyna Borucka.

Komunikaty

Bezpośredni kontakt z rektorem PG

Uprzejmie przypominamy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69. Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.edu.pl.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Uruchomiono zapisy na 3 kolejne szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 1. język angielski zaawansowany – Advanced Academic English; termin: od 4.03.2019 r., w godz. 9.15–10.45;
 2. język angielski zaawansowany – prezentacje i wystąpienia publiczne; termin: od 4.03.2019 r., godz. 11.15–12.45;
 3. innowacyjne metody prowadzenia zajęć; terminy: 8, 15 i 22.03.2019 r., godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Szkolenia online z baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate

W trakcie zorganizowanych przez firmę EBSCO ok. 30-minutowych szkoleń online przedstawione zostaną bazy Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate dostępne dla członków konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej. Terminy szkoleń: 1.03.2019, godz. 10.00 i 14.00.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w Aktualnościach.

IV edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na WZiE PG

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza uczniów klas V–VI szkoły podstawowej na zajęcia letniej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD). Zajęcia rozpoczną się 7.03.2019 r.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną do 6.03.2019 r., osoba do kontaktu: dr Edyta Drajska, e-mail Edyta.Drajska@zie.pg.gda.pl. Bliższe informacje na stronie https://zie.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Rezerwacje poza sezonem w OW Czarlina

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że od 1.03.2019 r., od godz. 7.30, w Sekcji Socjalnej Działu Osobowego, Gmach B, pok. 108 będzie można dokonywać rezerwacji na pobyty wiosenne poza sezonem (tj. 15.04–9.06.2019 r.). Rezerwacja na pobyty jesienne poza sezonem (tj. 20.09–31.10.2019 r.) rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r. od godz. 7.30.

Kalendarium

5 marca 17.00–19.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Pomorskie drogi ku Niepodległej

Politechnika Otwarta zaprasza na premierowy pokaz filmu Jana Butowskiego pt. „Pomorskie drogi ku Niepodległej”. Poznamy sylwetki bohaterów, miejsca i wydarzenia, które odegrały znaczącą rolę na drodze ku niepodległości.
6 marca 16.00–17.00

Wernisaż wystawy

Wystawa poświęcona brytyjskiej działaczce charytatywnej Sue Ryder. Wystawa potrwa do 19.03.2019 r.
9 marca–10 marca
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny: 9.03.2019 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania; 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy.
27 marca 11.15–13.15

Święto Uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni