Nr 101/17 stycznia 2019

Żegnamy Prezydenta Pawła Adamowicza

Czasem brak jest słów dla scenariuszy, które pisze życie.

Jako cząstka Gdańska szczególnie solidaryzujemy się w tych dniach z naszym Miastem. W imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej pragnę złożyć najszczersze kondolencje bliskim Pana Prezydenta, jak również wszystkim mieszkańcom i osobom związanym z Gdańskiem.

Pan Prezydent był człowiekiem, dla którego troska o Gdańsk stanowiła wielką wartość. Odszedł nagle, nie dokończywszy realizacji wielu planów, także i tych przedsięwziętych wspólnie z Politechniką Gdańską i lokalnym środowiskiem naukowym.

Apeluję do organizatorów wszelkich zaplanowanych na PG wydarzeń o przełożenie ich na późniejszy termin, po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.

Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. Jacek Namieśnik

Z życia uczelni

Studenci i doktoranci PG zdobyli stypendia MNiSW

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dwojgu studentom oraz trojgu doktorantom Politechniki Gdańskiej:

 • Daria Pogorzelec – studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku zarządzanie (WZiE);
 • Krzysztof Pyrchla – student II roku studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja (WETI);
 • Tomasz Majchrzak – doktorant III roku studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej WCh (promotor: prof. Jacek Namieśnik, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski);
 • Paulina Parcheta – doktorantka IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Technologii Polimerów WCh (promotor: prof. Janusz Datta);
 • Wojciech Wojnowski – doktorant IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej WCh (promotor: prof. Jacek Namieśnik, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski).

Stypendia ministra są przyznawane na rok akademicki i wypłacane jednorazowo. Ich wartość wynosi 15 tys. zł w przypadku studentów i 25 tys. zł w przypadku doktorantów.

Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Z profilami naukowymi stypendystów można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Ustawa 2.0

Pieniądze dla uczelni – od czego zależy subwencja

Na stronie MNiSW zamieszczona została aktualność dot. nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych. Znajduje się w niej m.in. wyjaśnienie kluczowych zmian w podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia.

Pełna treść aktualności dostępna jest pod linkiem.

Nauka

Nagroda Polskiej Akademii Olimpijskiej dla dr. hab. Krystiana Zawadzkiego (WZiE)

Dr hab. Krystian Zawadzki, adiunkt w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów WZIE PG, został uhonorowany nagrodą w VIII Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej, działającej przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Nagrodę przyznano za najlepszą pracę naukową z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu przygotowaną w latach 2016–2018 w kategorii „praca habilitacyjna”.

Więcej informacji na stronie PKOL.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 12.02.2019 o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wysockiej. Tytuł rozprawy: „Badanie właściwości fotokatalitycznych, biobójczych i magnetycznych tlenku tytanu(IV) modyfikowanego nanocząstkami mono- i bimetalicznymi Pt, Ag, Cu, Au oraz Pd”. Promotor: dr hab. Christian Jungnickel, prof. nadzw. PG (PG), promotor pomocniczy: dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 15.01.2019 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Mazur. Tytuł rozprawy: „Modelowanie wpływu bezdechu na zmiany szerokości
przestrzeni podpajęczynówkowej u zdrowych ochotników”. Promotorzy: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. PG, dr hab. n. med. Paweł Winklewski (GUMed).

Diamentowy Grant VIII

 • przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania;
 • nabór wniosków dla wnioskodawców upływa 31.01.2019 r.;
 • informacje o konkursie na stronie MNiSW: konkurs Diamentowy Grant;
 • dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów do 24.01.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs ERC Consolidator Grant w programie HORYZONT 2020

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie przełomowych badań prowadzonych przez naukowca będącego 7–12 lat po doktoracie i jego zespół;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych: 7.02.2019 r.;
 • informacje o konkursie na stronie portalu KE;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Konkurs JPI AMR 2019

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu oporności na antybiotyki;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 18.02.2019 r.; 11.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs Solar-Driven Chemistry

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu procesów fotochemicznych w świetle słonecznym;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 13.02.2019 r.; godz. 23.59;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs w ramach programu NORFACE

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 19.02.2019 r., godz. 14.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7

 • SONATINA 3 – konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do 30.06.2019 r.;
 • UWERTURA 3 – konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC);
 • ETIUDA 7 – konkurs skierowany do osób stojących u progu kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30.04.2019 r.;
 • nabór wniosków dla wnioskodawców upływa 15.03.2019 r.;
 • dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów do 8.03.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

X edycja konkursu LIDER

 • przedmiot i cel dofinansowania: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w zakresie samodzielnego planowania prac badawczych oraz zarządzania własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy;
 • program skierowany jest do młodych naukowców;
 • termin naboru wniosków dla wnioskodawców – 18.03.2019 r.;
 • informacje o konkursie na stronie NCBR;
 • dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 11.03.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

27. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych prowadzonych na użytek konkretnych branż przemysłowych;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 27.03.2019 r.; godz. 12.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs w ramach ERA-NET Cofund MarTERA (Call 2019)

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 29.03.2019 r.; godz. 17.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkurs RISE w programie HORYZONT 2020

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie projektu badawczego realizowanego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z krajów spoza UE lub z sektorem nieakademickim;
 • termin naboru wniosków międzynarodowych: 2.04.2019 r.;
 • informacje o konkursie na stronie portalu KE;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Konkurs CORE 2019

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie polsko-luksemburskich projektów badawczych w obszarze badawczym „Innovation in Services”;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 11.04.2019 r., godz. 14.00; 
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Nowy kierunek i ponad 3 tysiące miejsc – rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019 studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej rozpoczęła się 9.01.2019 r. Kandydaci mogą wybierać spośród 37 kierunków w trybie stacjonarnym i 3 w trybie niestacjonarnym.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Nowy kierunek studiów podyplomowych na WZiE

Trwa nabór na I edycję kierunku studiów podyplomowych "Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym" prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Studia podyplomowe adresowane są do inżynierów, analityków biznesowych w dużych firmach, matematyków, statystyków, ekonomistów, a także właścicieli małych firm i start-upów.

Szczegółowe informacje o kierunku dostępne są na stronie https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/ w zakładce Rodzaje studiów.

Komunikaty

Dostęp do baz Academic Search™ Ultimate oraz Business Source® Ultimate

Biblioteka Politechniki Gdańskiej otrzymała 1.01.2019 r., jako członek konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej, dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate. Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete i zastąpią w licencji krajowej bazy w wersji Complete.

Academic Search Ultimate oferuje dostęp do ponad 10 000, a Business Source Ultimate do ponad 3 500 czasopism pełnotekstowych, wiele z nich jest indeksowanych w Web of Science i Scopusie.

Wejście do obu baz ze strony internetowej Biblioteki Politechniki Gdańskiej https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie (zakładka: E-źródła/Bazy alfabetycznie/Ebsco).

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Uruchomione zostały zapisy na 3 kolejne szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

1) Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych:

 • termin: 14.02.2019, godz. 10.00–14.00,
 • tematyka: Otwarte Zasoby Edukacyjne (Open Educational Resources) i ich zastosowanie w pracy dydaktycznej, dozwolony użytek publiczny i prawo cytatu, prawa autorskie do tworzonych materiałów, licencje Creative Commons; wykorzystanie grafik i zdjęć, narzędzia do tworzenia prezentacji;

2) Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym:

 • termin: I – 12.02.2019, godz. 12.00–15.00, cz. II – 19.02.2019, godz. 12.00–15.00,
 • tematyka: strategia wyszukiwania informacji, multiwyszukiwarka EDS Discovery Service, dziedzinowe bazy danych i dostępne w nich narzędzia (m.in. eksport danych do menadżera bibliografii, narzędzia interaktywne, serwisy dla autorów), bazy referencyjne Web of Science i Scopus, profile dla autorów, integracja z innymi bazami danych; Google Scholar i bazy Open Access (polskie i zagraniczne);

 3) Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów:

 • termin: 13, 18 i 25.02.2019, godz. 12.30–18.30,
 • tematyka: kontrakt psychologiczny nauczyciel – student; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy; wizualizacja postawy i wystąpienia publiczne; prowadzenie motywujących spotkań ze studentami; panowanie nad stresem.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Startuje konkurs „Gdyński Biznesplan”

Miasto Gdynia zaprasza kreatywnych i marzących o własnej firmie studentów do udziału w konkursie „Gdyński Biznesplan”. Na zwycięzcę czeka 30 tys. zł i wiele innych cennych nagród. Zgłoszenia do konkursu można składać do 31.01.2019 r. za pośrednictwem strony www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

Korespondenci uczelniani Biuletynu Informacyjnego PG

Przypominamy, że nad Biuletynem Informacyjnym PG pracuje ponad 50 korespondentów uczelnianych. W celu promocji osiągnięć i działań danej jednostki zachęcamy do kontaktu z korespondentami. 

Aktualna lista wszystkich korespondentów znajduje się na stronie: https://biuletyn.pg.edu.pl/kontakt.

Kalendarium

23 stycznia 13.15–15.15

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG

Światowej sławy specjalista w zakresie elektroniki i metrologii oraz charyzmatyczny mówca, prof. Janusz Mroczka, zostanie 41. doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej.
17 stycznia 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Targi Pracy International Career Day 2019

Biuro Karier PG oraz Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zapraszają na Targi Pracy – International Career Day. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży.
7 lutego 12.00–13.15

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019

Politechnika Gdańska wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i Radą Rektorów Województwa Pomorskiego organizuje galę Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019.