Nr 100/10 stycznia 2019

Z życia uczelni

Podsumowanie roku 2018

W roku 2018 Politechnika Gdańska ponownie okazała się najpopularniejszą uczelnią w Polsce, jej pracownicy i studenci zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia, a organizowane przez PG wydarzenia przyciągały setki gości.

Na stronie internetowej uczelni zostały przypomniane niektóre z najistotniejszych wydarzeń ubiegłego roku.

Setny numer Biuletynu Informacyjnego Politechniki Gdańskiej

Od momentu wznowienia Biuletynu Informacyjnego Politechniki Gdańskiej, czyli od 1.09.2016 r., ukazało się w nim blisko 2 tys. informacji i zapowiedzi wydarzeń. Jak wynika ze statystyk dostępnych w serwisie Google Analytics, każdy numer w wersji elektronicznej opublikowany w ciągu 2018 roku czytało średnio 800 osób.

Nad biuletynem uczelni pracuje prawie 50 korespondentów wydziałowych i w jednostkach administracji centralnej. Z okazji setnego wydania prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, wręczył wyróżnienia najbardziej aktywnym.

Wśród korespondentów wydziałowych najwięcej informacji przygotowali pracownicy:

 1. Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (81);
 2. Wydziału Chemicznego (72);
 3. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (33).

Najaktywniejszymi korespondentami wśród przedstawicieli administracji centralnej okazali się pracownicy:

 1. Działu Projektów (208);
 2. Biblioteki PG (96);
 3. Centrum Sportu Akademickiego (96).

Rektor PG wręczył stypendia dla najlepszych studentów zagranicznych

Najlepsi studenci studiów I i II stopnia pochodzący z zagranicy, którzy w tym roku rozpoczęli naukę na Politechnice Gdańskiej, odebrali stypendia z rąk prof. Jacka Namieśnika, rektora PG.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni naszej uczelni dołożą wszelkich starań, abyście mogli tutaj rozwijać swoje talenty. Mam nadzieję, że stypendia, które otrzymaliście zmobilizują was do dalszej wytrwałej pracy – powiedział prof. Jacek Namieśnik zwracając się do zagranicznych studentów.

W spotkaniu z laureatami stypendiów uczestniczyli także prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki oraz Maria Doerffer, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Stypendia Rektora dla najlepszych nowo przyjętych studentów zagranicznych w tym semestrze otrzymały 32 osoby, kolejnych 16 stypendystów zostanie wyłonionych spośród kandydatów przyjętych na studia w semestrze letnim.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego: nowe możliwości dla zdolnych informatyków

Rusza realizacja Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projektu grantowego finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego zostaną zorganizowane zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (klas IV­–VIII) i średnich. W projekcie uczestniczy m.in. Politechnika Gdańska, która będzie współpracować ze szkołami z trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego 1500 mentorów przy wsparciu pięciu uczelni technicznych: Politechniki Łódzkiej (lidera projektu), Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej – stworzy programy zajęć i wdroży je podczas zorganizowanych w ramach projektu działań kół informatycznych. Projekt wspierać będą także stowarzyszenia: Mistrzowie Kodowania, I Love Math oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Dariusz Świsulski laureatem nagrody Srebrnych Skrzypiec

Prof. Dariusz Świsulski, kierownik Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych WEiA PG, otrzymał nagrodę w II edycji konkursu Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego za swoją książkę pod tytułem „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”, wydaną w 2018 roku przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Ustawa 2.0

Harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora PG 1/2019 z 4.01.2019 r. wprowadza się następujący harmonogram wyboru członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej:

 • 7.01.2019 (od godz. 8.00) – 28.01.2019 (do godz. 12.00) – zgłaszanie kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni PG;
 • 31.01.2019 – ogłoszenie list kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni PG;
 • 13.02.2019 – prezentacja sylwetek kandydatów i zatwierdzenie list kandydatów przez Senat PG;
 • 13.03.2019 – wybory członków pierwszej Rady Uczelni PG;
 • 27.03.2019 – wskazanie kandydata na przewodniczącego przez pierwszą Rady Uczelni PG;
 • 17.04.2019 – wybór przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni PG.

Kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej należy zgłaszać w Biurze Rektora (pok. 217 w Gmachu Głównym) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia kompletu wymaganych i podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl.

Pełna treść pisma dostępna jest w Repozytorium.

Rady Dyscyplin i Rady Dziedzin Naukowych na PG

W zakładce Ustawa 2.0 opublikowano informację dotyczącą powołania Rad Dyscyplin i Rad Dziedzin Naukowych na Politechnice Gdańskiej. 

Kalendarium Ustawy 2.0

2019.01.15 – wprowadzenie do systemu POL-on informacji pochodzących z oświadczeń w sprawie reprezentowania przez naukowca dyscypliny oraz w zakresie prowadzenia działalności naukowej w danym podmiocie i w danej dyscyplinie, a także danych dotyczących wymiaru czasu pracy oraz udziału czasu pracy w danej dyscyplinie.

Poinformowanie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1.01.2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych z funduszu pomocy materialnej na fundusz zasadniczy.

2019.01.31 – złożenie oświadczenia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

Nauka

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Kazimierza Darowickiego

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym PG został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. prof. Bolesława Mazurkiewicza za rok 2018 przyznawanej przez organizację Pracodawcy Pomorza.

Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące środowisko naukowe Wybrzeża za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Kandydaturę prof. Kazimierza Darowickiego zgłosił prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, a także prezesi czterech firm: Remontowa Coating&Equipment Sp. z o.o., Honest Karol Kleniewski, Biuro Usługowe Mario, Grupa Blum i Port Service Sp. z o.o.

Uroczystość wręczenia nagrody prof. Darowickiemu odbędzie się 1 marca podczas Gali Evening 2019 Pracodawców Pomorza.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Projekt dot. wymiany bilateralnej między Austrią a Polską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii środki finansowe na realizację projektu „Wpływ wilgotności drewna na proces skrawania / The influence of wood moisture content on the cutting process” zgłoszony przez Wydział Mechaniczny PG i University of Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu (Universität für Bodenkultur Wien). Projekt będzie realizowany w latach 2019–2020 przez pracowników obu uczelni:

 • dr inż. Daniel Chuchała – kierownik projektu;
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski;
 • dr inż. Jacek Barański;
 • mgr inż. Aleksandra Konopka;
 • dr inż. Gerhard Sinn;
 • inż. Leo Jocher.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie NAWA.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia doktorantom za wybitne osiągnięcia. Wśród laureatów konkursu znalazło się 3 doktorantów Politechniki Gdańskiej – uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym (dyscyplina: technologia chemiczna):

 • Paulina Parcheta (doktorantka IV roku);
 • Tomasz Majchrzak (doktorant III roku);
 • Wojciech Wojnowski (doktorant IV roku).

W tym roku akademickim doktoranci otrzymają wsparcie w wysokości 25 tys. złotych.  Z pełną listą nagrodzonych można się zapoznać na stronie MNiSW. Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka dla młodych uczonych

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się dorobkiem naukowym oraz humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Regulamin nagrody dostępny jest na stronie internetowej Klubu. Bliższe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 23.01.2019 o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Gensickiej-Kowalewskiej. Tytuł rozprawy: „Synteza i ocena biologiczna oligopeptydowych analogów akrydyny/akrydonu jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym

Dnia 7.01.2019 r. o godz. 9.00 w sali 303 gmachu Wydziału Mechanicznego PG odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Bartmańskiego. Tytuł rozprawy: „Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych z osłoną biologiczną na stopie tytanu”. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. nadzw. PG.

Diamentowy Grant VIII

 • przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania;
 • nabór wniosków dla wnioskodawców upływa 31.01.2019 r.;
 • informacje o konkursie na stronie MNiSW: konkurs Diamentowy Grant;
 • dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów do 24.01.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs JPI AMR 2019

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu oporności na antybiotyki;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 18.02.2019 r.; 11.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs Solar-Driven Chemistry

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu procesów fotochemicznych w świetle słonecznym;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 13.02.2019 r.; godz. 23.59;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs w ramach programu NORFACE

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 19.02.2019 r., godz. 14.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7

 • SONATINA 3 – konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do 30.06.2019 r.;
 • UWERTURA 3 – konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC);
 • ETIUDA 7 – konkurs skierowany do osób stojących u progu kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30.04.2019 r.;
 • nabór wniosków dla wnioskodawców upływa 15.03.2019 r.;
 • dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów do 8.03.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

27. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych prowadzonych na użytek konkretnych branż przemysłowych;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 27.03.2019 r.; godz. 12.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs w ramach ERA-NET Cofund MarTERA (Call 2019)

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 29.03.2019 r.; godz. 17.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkurs CORE 2019

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie polsko-luksemburskich projektów badawczych w obszarze badawczym „Innovation in Services”;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 11.04.2019 r., godz. 14.00; 
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Życzenia noworoczne od redakcji

Z okazji Nowego Roku składamy wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia realizacji marzeń i planów zawodowych, a także powodzenia w życiu osobistym.

Zespół redakcyjny Biuletynu PG

Kalendarium

16 stycznia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 stycznia 13.15–15.15

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG

Światowej sławy specjalista w zakresie elektroniki i metrologii oraz charyzmatyczny mówca, prof. Janusz Mroczka, zostanie 41. doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej.
16 stycznia–7 stycznia
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Warsztaty – budżet projektu w programie HORYZONT 2020

Szkolenie dla osób planujących złożyć wniosek w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i biur obsługi projektów.
16 stycznia 17.00–19.00
https://www.facebook.com/events/362748437626907/

"Debata podatkowa" nt. zmian podatkowych w roku 2019

Pierwsze spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty związane ze zmianami podatkowymi w roku 2019, m.in: split payment, niższy CIT, exit tax i ulga na B+R.
17 stycznia 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Targi Pracy International Career Day 2019

Biuro Karier PG oraz Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zapraszają na Targi Pracy – International Career Day. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży.