Nr 1/1 września 2016

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

kiedy ubiegałem się o stanowisko rektora PG wielokrotnie podkreślałem, że „Politechnika Gdańska to dobro nas wszystkich”. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, która na mnie spoczywa, i z oczekiwań, jakim będę musiał sprostać podczas rozpoczynającej się właśnie kadencji rektorskiej. Pracy na rzecz Alma Mater poświęcę cały mój czas i energię, aby spełnić złożone podczas kampanii obietnice.

Liczę na współpracę. Nie muszę bowiem nikogo przekonywać, że tylko wtedy uda się nam osiągnąć wyznaczone cele.

Prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG – rektor

Ur. w 1949 r. w Mogilnie. Od czasu studiów, które ukończył w 1972 r., związany jest z Wydziałem Chemicznym PG. Tuż po ich ukończeniu rozpoczął pracę na macierzystym wydziale, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej: doktor (1978), doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995), profesor zwyczajny (1997). W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. W okresie 2002–2005 oraz 2012–2016 kierował Studium Doktoranckim na Wydziale Chemicznym. Od siedmiu kadencji jest członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej. Został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) na kadencję 2016–2020. Prof. Jacek Namieśnik jest specjalistą z dziedziny chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Jest autorem lub współautorem blisko 700 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Ma na swoim koncie 19 patentów i zgłoszeń patentowych, a także 6 książek wydanych w kraju i 2 za granicą. Wypromował 60 doktorów, w tym 13 jako współpromotor. Prace autorstwa lub współautorstwa prof. Jacka Namieśnika spotykają się z dużym oddźwiękiem w środowisku naukowym, o czym świadczy (wg Web of Science na dzień 22.08.2016) liczba 7266 niezależnych cytowań oraz indeks Hirscha wynoszący H = 42.

prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG – prorektor ds. organizacji

Ur. w 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 – habilitację, w 2006 uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i Aparatury Procesowej (2006–2010), Zakładu Ekoinżynierii i Silników Spalinowych (2010–2014). Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. intensyfikacji konwekcyjnego przenoszenia ciepła, dynamiki pęcherzyków parowych i gazowych, odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych metod i układów konwersji energii. Ostatnio szczególnie dużo uwagi poświęca właściwościom termofizycznym i zastosowaniom nanocieczy w systemach energetycznych. Jest promotorem 8 prac doktorskich, a obecnie pod jego opieką naukową znajduje się 4 doktorantów. Jest autorem lub współautorem ponad 300 opracowań.

prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG – prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji

Ur. w 1948 r. w Radomiu. Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1971), tam też obronił doktorat (1976) i uzyskał habilitację (1989). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 r. Na PG pracuje od 1971 r. W okresie 1991–1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych PG. Funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii sprawował w latach: 1993–1999 i 2005–2012. W latach 1999–2000 i 2014–2016 kierował Katedrą Nauk Ekonomicznych. Naukowo zajmuje się ekonomią sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, niemal 200 artykułów publicystycznych i ponad 1000 felietonów ekonomicznych. Promotor 19 doktoratów.

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

Ur. w 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego PG. Od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem Katedry Automatyki i Energetyki, a od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. kształcenia. Jego zainteresowania badawcze są związane z automatyczną regulacją turbin gazowych w napędzie okrętowym oraz energetyce, automatyczną regulacją częstotliwości i mocy systemów elektroenergetycznych, identyfikacją i diagnostyką turbozespołów, automatycznym sterowaniem napędu statków, strukturami bloków elektroenergetycznych układów kombinowanych gazowo-parowych i wiatrowych. Jest autorem lub współautorem 184 prac oraz kilku książek. Promotor 4 doktorantów.

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko – prorektor ds. nauki

Ur. w 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. Wydział Elektroniki PG ze specjalnością aparatura pomiarowa. Od początku kariery związany jest z naszą uczelnią najpierw jako asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012), zaś od roku 2013 kieruje Katedrą Metrologii i Optoelektroniki. Zajmuje się sygnałami losowymi wykorzystywanymi jako źródło informacji do detekcji gazów, rodzajów korozji oraz oceny jakości materiałów i elementów elektronicznych. Opublikował ponad 150 prac naukowych, w tym 46 w czasopismach z bazy JCR (2 jako review paper). Autor 2 monografii oraz współautor 2 podręczników akademickich. Jego prace naukowe były cytowane ponad 500 razy.

Dziekani

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG, Wydział Chemiczny
dr hab. inż. Jerzy Wtorek, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG, Wydział Mechaniczny
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Prodziekani

Wydział Architektury
dr inż. arch. Justyna Borucka – prodziekan ds. rozwoju
dr inż. arch. Piotr Marczak – prodziekan ds. kształcenia i promocji
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – prodziekan ds. studenckich
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. nauki

Wydział Chemiczny
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski – prodziekan ds. organizacji studiów
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik – prodziekan ds. nauki

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr hab. inż. Paweł Czarnul – prodziekan ds. współpracy i promocji
dr hab. inż. Piotr Płotka – prodziekan ds. badań
dr inż. Paweł Raczyński – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. organizacji studiów

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG – prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Maciej Łuszczek – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw.PG – prodziekan ds. organizacji studiów
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski – prodziekan ds. nauki

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. współpracy i rozwoju
dr hab. Joanna Janczewska – prodziekan ds. nauki
dr Brygida Mielewska – prodziekan ds. kształcenia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Magdalena Gajewska – prodziekan ds. nauki,
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. współpracy i innowacji
dr inż. Rafał Ossowski – prodziekan ds. kierunku budownictwo
dr inż. Joanna Żukowska – prodziekan ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej

Wydział Mechaniczny
dr hab. inż. Mariusz Deja – prodziekan ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG – prodziekan ds. nauki
dr inż. Paweł Śliwiński – prodziekan ds. innowacji i organizacji dydaktyki

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Damian Bocheński – prodziekan ds. organizacji studiów
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Wojciech Litwin – prodziekan ds. nauki

Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr inż. Igor Garnik – prodziekan ds. organizacji
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. nauki

Kanclerz i zastępcy

mgr inż. Marek Tłok – kanclerz
mgr inż. Anna Kanarska – z-ca kanclerza ds. pracowniczych
mgr Piotr Lewandowski – kwestor, z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr inż. Mariusz Miler – p.o. z-cy kanclerza ds. infrastruktury

Uwaga!

Szczegółowe informacje dotyczące władz Politechniki Gdańskiej i jej struktury organizacyjnej znajdują się na stronie www.pg.edu.pl w zakładce "O uczelni".

Informacje organizacyjne

Decyzją Jego Magnificencji Rektora, prof. Jacka Namieśnika, z dniem 1 września 2016 r. zostaje wznowiony cotygodniowy „Biuletyn Informacyjny Politechniki Gdańskiej” skierowany do wszystkich pracowników uczelni. Biuletyn wydawany był już w wersji papierowej w latach 80. i 90., do 2008 roku, znany pod nazwą „Serwis Informacyjny” oraz „Biuletyn Informacyjny”. Aktualnie biuletyn będzie wydawany w wersji elektronicznej oraz papierowej. Za treści będą odpowiadać korespondenci na wydziałach i w jednostkach uczelni, za koordynację prac związanych z biuletynem – Dział Promocji.

Dział Promocji
e-mail: biuletyn@pg.gda.pl
tel. 58 347 23 61
www.biuletyn.pg.edu.pl

Kalendarium

4 września–7 września

Konferencja TraceSpec 2016

konferencja „15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry”, współorganizator: Wydział Chemiczny, miejsce obrad: Gmach Główny PG
4 września–9 września

Konferencja IWA

konferencja „IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control”, współorganizator: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, miejsce obrad: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
11 września–14 września

Konferencja „Federated Conference on Computer Science and Information Systems”

konferencja „Federated Conference on Computer Science and Information Systems”, współorganizator: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, miejsce obrad: WETI B
21 września 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15
4 października 11.15–13.15

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Aula, Gmach Główny, godz.11.15
30 września–3 października

Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

30 września (pt.) – Wydział Chemiczny, Aula, Gmach Główny, godz. 13.15; 3 października (pon.) – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Aula, Gmach Główny, godz. 12.00